Занналва гьунар ххину ляхъан бувмур

Июльданул 1-нний Лакрал театрдануву хьунни Дагъусттаннал халкьуннал артистка Жинасат ДинмахIаммадовал 75 шинал юбилейран хас бувсса мажлис. Ва бачин бувну ия Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов.

Жинасат ДинмахIаммадова барча бан бувкIун бия ДР-лул культуралул министрнал хъиривчув Мурад ХIабибов, Да­гъусттаннал Театрдал ишкка­ккултрал союзрал отделениялул председательнал хъиривчув Байсолтан Осаев, АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала Качар ХIусайнаева, ЦIуссалакрал райондалул Культуралул управлениялул хъунаманал хъиривчув Заур МахIаммадов ва цинявппагу Жинасатлул творчество ххирами.
Жинасат ДинмахIамма­довал творчествалия гьарта-гьарзану бусласисса ихтилат бунни Аслан МахIамма­довлул.

– Жинасат ДинмахIаммадова бур захIматрал инсан. 17 шинаву бувкIун бур ва театрданувун. ЩихачIав къалавхьхьусса гьунар бусса, ккаккангу ххуй­сса душ ччясса мутталий ххира хьуну бур тамашачитуран. ХIакьинусса кьини театрдануву зузисса жагьилсса артистътуран ва бур насихIатчигу, гьунар бусса, эбратрансса артисткагу. Ванил гьарицагу сахIналийн буккавура дур цIу бусса. Жинасат ДинмахIаммадовал цимирагу шинал лажиндарай, лахъи­сса творчествалул ххуллий, жула культура машгьур давриву буниялагу хъунмасса бутIа бивхьуссар. Ва мудангу тамашачитурал дянив ххирану ва кьиматрай буссар. Жинасатлул творчествалунсса яла бюхттулмур кьиматгу бур архIал зузиминнан ва тамашачитуран бусравну ва ххирану бушиву, – увкунни Аслан МахIаммадовлул.

Ихтилатирттал, балайрдал лях-карах сахIналий ккаккан дунни Жинасатлул роллу дургьусса пьесардавасса видеортту. Мукунма сахIналий ккаккан бунни Жинасатлул роллу дургьусса спектакльлавасса парчри.

Артисткал юбилейрал мажлисрай исват хъанай бия ва тIабиаьтралва буллусса гьунарданул заллу бушиву.
Жинасат ДинмахIамма­довал гьунарданун лавайсса кьимат бишлашисса ихтилат бунни Качар ХIусайнаевал.
-– Жинасат Аьрасатнал артистътурал даражалийсса гьунар бусса артисткар. Ванил тай киноравусса артистътураяр цимивагу даражалул ларайну ва усттарну роллу дугьан бюхъайсса бушиву ккаккан бувссар. Ххишалдаран, ванил гьунар бур балай учавривугу, балай учайсса буну тIий бухьунссар ванил чIугу сахIналия гъалгъа тIутIисса чIумал ххишала бакъа тIааьнсса, ччимур журалул асарду тамашачитурачIан биян бан бюхъайсса.

Жинасат, вил пиша захIмат­сса пиша бур. Цанчирчан, хIакьину ина ккаклай бура, вил ххуйшиврия, гьунардания гъалгъа тIий бур, гьунттий ина, ккаклан къабивкIукун, хъамабитлай бура. Артистнал пиша мукунсса бур. Ина буниялагу хъунмасса гьунар бувссар вила миллатрал хьхьичI, багьа бакъасса бахшиш дурссар лакрал миллатран, ина ккавккун, вила хъирив Лакрал театрданувун ххуйсса, жагьил­сса артистътал букIлакIи був­ссар. Ина бувмур лакран хъамабитан къабучIиссар. Ина я хъунисса бахшиширттах, ягу барчаллагьирттах зий бакъаяв, ина бияв вила дакIнивусса ххазина миллатрал хьхьичI бихьлай. Ттун хъинну асар хъанай бур хIакьину ина вила пиша кьабивтссар, вания тихунмай къабуккантIиссара тIисса ихтилатру. Къаччива мукун, ина му даражалийн уттигу биян бувара, ччива вания тихунмайгу, ттинин кунма, лакрал тамашачитал махIаттал буллай. Дулуннав вихьхьун мукунсса каши, – увкунни Качар ХIусайнаевал.

Жинасат ДинмахIамма­довал юбилейрал мажлис чIюлу бунни, гьаз дунни мунил сий Лакрал театрданул артистътурал. Шиккува кIицI лаган, цаннаяр ца гьунар бусса Лакрал театрданул артистътурал лавайсса даражалий тIайла дурккунни Жинасатлул юбилей.
Ахирданий, цила мажлис хъун бан бувкIсса цинявппагу хъамаллурахь барчаллагь тIутIисса ихтилат бунни Жинасат ДинмахIаммадовал.