Чувшиврий жан харж дурсса гвардиялул подполковник

Вай гьантрай уттигу ца кьурчIисса хавар бивунни жула ялун. Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операциялуву къучагъшиврий жан дуллунни Ккуллал шяравасса хIаписар Шамхалов Аьду Исмяйл арснал.

Аьду увну ур 1983 шинал май зурул 6-нний. Арулва оьрчI бусса хъунмасса кулпатраву Аьду чIана-чIивима ивкIун ур. Ккуллал 2-мур школагу къуртал бувну, аьралуннаву къуллугъ бан лавгун ур. Къуллугъ буллай ивкIун ур Благовещенск шагьрулий. Ти­ккува увххун ур дуклан К. Рокоссовскийл цIанийсса Архмур Востокрал аьралий училищалувун. Мичча тIайла увккун ур къуллугъ бан Оренбургуллал областьрайн. 2014 шинал Аьду гьуртту хьуну ур Украиннал аьрщарайсса данди бацIавриву.

Ми иширттаву ккаккан дурсса чувшиврухлу ванан дуллуну дур «За личное мужество» орден. Мунияр махъ ва къуллугъ буллай ивкIун ур Челябинскаллал областьрай. Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операция байбишайхту, цалчинсса гьантрая айивхьуну, микку гьуртту хъанай ивкIун ур. Ларгсса шинал хасъсса аьралий операциялий ванайн кIийлла щаву дирну дур. Цува мукунсса тагьарданий унува, щавурду дирсса аьралитуран кумаг буллай ивкIун ур хIалдания гьаннин. Му чIумал ва Москавлийн госпитальданийн тIайла увккун ур. Амма, щаллуну хъин хьуннин, цала аьралитал кьабитан къаччай, махъунай зана хьуну ур. Аьду ивкIун ур Z-группалул ва 6-мур гвардиялул полкрал гьужум бай кьюкьрал командирну.
Ванал махъ ливчIунни нину, шанма мюрщисса оьрчI, мукьа уссу, кIива ссу. Бутта аьпалу­хьхьун лавгун ур 4 шинал хьхьичI.

– Ва аьчухсса, хIал бавкьусса, гьарнай дакI цIуцIисса, цащава шайсса кумаг бан ччисса жагьил ия, – тIий, буслай бур цинявппагу ва кIулми. Аьдун кIилчинсса Къучагъшиврул орден дулун ккаккан дунни. Гвардиялул подполковник Аьду Шамхалов абадлий дакIний икIантIиссар ванал аьралий дустуран, цинявппагу кIулминнан.
Цал рухI рахIатний дишиннав!