Субботникрайн бувкIун, хIажлийн гьан нясив хьуну бур

Республикалул шагьрурдал ва районнал идарарттал зузалт чялишну гьуртту хьунни ххуллункьини хьусса субботникирттай. Ва кьини субботник дунни АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропортрайгу. Аэропорт ва лагма-ялттусса кIанттурду марцI бу­ккан бувну, давурттив къуртал дурну махъ, цинявппа зузалт бавтIунни ссупралухун.

Субботникрайн бувкIсса зузалтрал дянив бивчунни хIажлийнсса путевкартту ду­ххансса кIунурду. Шикку гьур­тту хьунни Дагъусттаннал Муфтиятрал вакилтал. КIунурду бивчуну махъ аэропортрал шама зузалал дурххунни сенатор Сулайман Керимовлул чулуха­сса хIажлийнсса украсса путевкартту.
– КIицI лаган ччай ура Сулайман Керимовлул, аэропортран бакъассагу, щалагу Да­гъусттаннал агьалинан хъунмасса кумаг буллай, чIарав ацIлай ушиву. Умуд бур, путевкарттугу дурххуну, хIажлийн лавгсса аэропортрал зузалтрал Сулайман Абусаидовичлуха ххишаласса дуаьртту данссар тIисса, – увкунни Саэд Рамазановлул.
ХIакьинусса кьини Сулайман Керимовлул кумаграйну хIажлийн гьан хияллайсса цикссагу инсантурал мурадру бартлавгунни. Дин-ислам дусса инсантурал дянив ва яла бусравмур ва барачатмур ихIсандалул даврин ккаллиссар.

Республикалул шагьрурдал ва районнал идарарттал зузалт чялишну гьуртту хьунни ххуллункьини хьусса субботникирттай. Ва кьини субботник дунни АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропортрайгу. Аэропорт ва лагма-ялттусса кIанттурду марцI бу­ккан бувну, давурттив къуртал дурну махъ, цинявппа зузалт бавтIунни ссупралухун.

Субботникрайн бувкIсса зузалтрал дянив бивчунни хIажлийнсса путевкартту ду­ххансса кIунурду. Шикку гьур­тту хьунни Дагъусттаннал Муфтиятрал вакилтал. КIунурду бивчуну махъ аэропортрал шама зузалал дурххунни сенатор Сулайман Керимовлул чулуха­сса хIажлийнсса украсса путевкартту.
– КIицI лаган ччай ура Сулайман Керимовлул, аэропортран бакъассагу, щалагу Да­гъусттаннал агьалинан хъунмасса кумаг буллай, чIарав ацIлай ушиву. Умуд бур, путевкарттугу дурххуну, хIажлийн лавгсса аэропортрал зузалтрал Сулайман Абусаидовичлуха ххишаласса дуаьртту данссар тIисса, – увкунни Саэд Рамазановлул.
ХIакьинусса кьини Сулайман Керимовлул кумаграйну хIажлийн гьан хияллайсса цикссагу инсантурал мурадру бартлавгунни. Дин-ислам дусса инсантурал дянив ва яла бусравмур ва барачатмур ихIсандалул даврин ккаллиссар.