Хъиннура ххуй дунни тIабиаьтрал ххуйшивуртту

Туристътал бучIайсса кIан­тту марцI баврил ххуллийсса Республикалул субботникрал лагрулий Дагъусттаннал Культуралул министерствалул ва мунил идарарттал зузалт лавгунни Буйнакск шагьрулийсса Кавалер-Батарея ххяллул лагма-ялттусса кIанттурду марцI бан.

ХьхьичIра ва ххяллун цIа диркIун дур Тамерлан-ххяллу. Цувгу дур Буйнакск шагьрулул зума-къирагърайсса ца яла агьаммур тIабиаьтрал гьайкалданун ккаллисса. Гьамин, ши­чча байбихьлай бур Дагъусттаннал хьхьичIавасса хъуншагьрулул тарих.
Тасса-тарив шикку бивхьуну бивкIун бур Тамерлан чапхунчинал чятир. Шичча тIайла б­уккайсса бивкIун бур ганал да­гъусттаннал зунттавун цала ­аьрал. Га ххит увну махъ, ши­кку сакин хьуну дур чIирисса шяравалу.

Темир-хан Щурагьун увкIсса ппурттуву, 1840 шинал, гьаз хьуну ур шийн Михаил Лермонтовгу.
Амма цил цIанин лархьхьу­сса дакъая махъсса шиннардий ва тIабиаьтрал гьайкалданул лагма-ялттусса чIалачIин, ичIаллил ва строительствалул ччюрклилу ливчIун бия.
Магьирлугърал зузалтрал цин лавхьхьусса тагьарданийн бувцунни ххяллул зума-къирагъру, мунийну захIмат бивхьунни буттал улклул тIабиаьт дуруччаврил ххуллий.