Криминалданул хаварду

Машина щунни
Февраль зурул 13-нний, ссят 22.00 хьусса чIумал, «Кавказ» федерал трассалий Къаякантуллал райондалий «ЛАДА – 2107» машиналий нанисса 33 шинавусса адаминал щун бувну бур машина бахьттагьалтран ккаккан къабувсса кIанттай ххуллу лахъла­хъисса хъамитайпалийн. Ва бусса кIанай къуртал хьуну бур. Ва бур шиччавасса, оьрмулул 50 шинавусса, хъамитайпа. Хьусса иширал хIакъираву салкьи дурну дур материал.

Авария хьуну, жагьилсса оьрчI оьрмулуцIа хьунни
Февраль зурул 13-нний, ссят 23.30 хьусса чIумал, Хасавюртуллал райондалий 21 шинавусса жагьилнаща машина, байгьин къавхьуну, ххуллул зуманицIсса мурхьирайн щунни. Ва ишираву Хасавюртуллал райондалиясса 20 шинавусса жагьил оьрмулуцIа хьунни, 18 шинавусса 2 пассажир, цIунцIияртту хьуну, азарханалийн иян унни.

Къалпсса чекру
Республикалий чIяву хьуну бур ттучанная зат ласласийни хIарамзадашиву дуллалисса ишру. Маша бувманал ккаккан дуллай ур ттучанчинан счетрайн арцу дирчусса къалпсса чек. Уттигъанну укунсса иш хьунни Избербашлив. Ца хъамитайпалул, 2000-нния лирчусса арцунсса затругу ларсун, телефондалийхчин арцу дирчусса чек ккаккан дурну дур. Махъ кIул хьуну бур мунил къалпсса чек ккаккан дурну диркIшиву.
Полициялул зузалт баян буллай бур: зунма укунсса иш хьурча, циксса арцуя бухьурчагу ихтилат, мугьлат бакъа баян бувара органнайн тIий.

Арснал буттал бакIрайх ххарачIани рирщуну дур
Февраль зурул 12-нний, ссят 4.00 хьусса чIумал, Дагестанские Огни шагьрулий, ичIура къалма­къал хьуну, арснал 48 шинавусса цала буттал бакIрайх ххарачIани рирщуну дур. Щавурду дирсса адамина, азарханалийн увцуну, медициналул кумаг бувну махъ, итаавкьуну ур. ЦIухху-ккакку буллалийний, арснал бувсун бур, архIал хIачIлай бунува, цала дянив къалмакъал хьушиву. Ва иширал хIакъираву материал рартIун дур.

Марихуана
лявкъуну бур
Февраль зурул 12-нний Дарбантлив 35 шинавусса адаминачIа, цIухла бивхьуну, 35 граммрая ливчусса ххяххиялул наркотикру лявкъуну бур. Экспертизалул чIалачIи бувну бур ми марихуана бушиву.
Ва иширал хIакъираву уголов дело сукку дурну дур.

Гъанчунайн чIила щуну дур
Февраль зурул 11-нний Къаякантуллал райондалий, ичIура къалмакъал хьуну, 67 шинавусса адаминал 45 шинавусса цала ­уссил оьрчIайн чIила щуну дур. Ва азарханалийн увцуну ур. ЧIила щума увгьуну, цIухху-ккакку бувну бур. Ванал бусласимунийн бувну, га кьини ванал хъунама уссищал рагьну, ганайх рирщуну дур. Уссурваврал дяниялу укуннагу чIярусса шиннардий нахIу дакъа­сса диркIун дур. Ахттакьун чIумал хъунама уссу, кIиягу арсгу увцуну, ваначIан увкIун ур. Гайннава цаннал ванайх бивщуну бур. Ваналгу чIила щуну дур. ЧIила щума увгьуну ур. Ванал хIакъираву уголов дело сукку дурну дур.

Бакъа хьусса машина лявкъуну бур
Семендер поселокрай, Ма­хIачкъалалиясса 30 шинаву­сса жагьил нанисса «ВАЗ – 21807» машина ххал буллалисса чIумал, Да­гъусттаннал Госавтоинспекциялул зузалтран кIул хьуну бур ва интерполданул ххал буллалисса машина бушиву. Машина лякъин баян бувну бивкIун бур Челябинскаллал полициялул отделданул. ЦIухху-ккакку бан машиналул заллу полициялул отделданийн увцуну ур. Полициялул зузалт ванал бувсмур тIайласса бурив кIул буллай бур. Ва иширал хIакъираву материал рартIун дур.