Бусравсса наградарттан лайкь хьунни

Разита Мусаева

Хъювхъиял шяравасса, цикссагу шиннардий Москавлив жяматийсса ва ихIсандалул давурттаха зий бусрав хьусса Разита Мусаевал (Мушидовал) цIа чIявучин ххуйну кIулссар. ЧIявусса буссар жула хъун шагьрулий лакгу, аьмну дагъусттанлувталгу Разитал чIарав бацIаврийну захIматсса тагьарданува бувксса, ванил кумаграйну личIи-личIисса масъалартту щаллу бувсса.

Разитал хъуннасса гьурттушинна дайссар Москавуллал «Дагъусттан» Культуралул центрданул давриву, Москавлив дуллалисса дагъусттанлувтурацIун дархIусса цинярдагу мероприятиярттаву. МахIаттал хъанан бикIара, гьар кIанайн биянсса чIун цукун лякъайривав ванил тIий. Мажал бакъар увкунугу тачIав къаучинтIиссар. Дуллалимургу дакIнийхтуну дайссар. Я барчаллагьрах ялугьлай бакъассар.

Гьай-гьай, ванил захIматрангу лайкьсса кьимат бивщунни. Дагъусттаннан ва жула халкьуннан буллалисса гуманитар кумаграхлу ва цаймигу мюнпатсса давурттахлу уттигъанну «Дагъусттан» Москавуллал Культуралул центрданул дуллунни Разитан «За верность Дагестану» медаль.
– На хIарачат буллан бикIара щил-бунугу оьрмулуву бигьашиву, рахIатшиву дан. ТачIав нава бувмунин кьимат бищун аьркинссар тIисса пикригу къабагьай. Буруккин бувккун, рахIат бувксса инсантурал иттату нанисса ххаришиврул макь – муври ттул яла хъуннамур награда.

Цала захIматран кьимат бищаву – гьарицагу инсаннан тIааьнсса зат бухьунссар. Гьай-гьай, нагу ххари хьура «Дагъусттан» Москавуллал Культуралул центрданул чулухасса наградалия. Хъунмасса барчаллагь учин ччай бура Центрданул президент Арсен Буйдалаевичлухь, нара дуллалимунин бюхттулсса кьимат бищаврихлу. Ттиния тихунмайгу хIарачат булланна Ватандалулгу, жула халкьунналгу цIаний ттущава шаймур буллан. Аьрасатнал билаят тIутIайх бичавур ттулгу мурад. Бюхъай, на къабигьасса ххуллу язи бувгьуну бикIан. Цукун-бухьурчагу, Хъунасса Заннайн барчаллагьрай бура ттула кумаг аьркиннал чIарав бацIансса каши-кьудрат дуллуну тIий, – тIий бур Разита.
Разитал хъуннасса агьамшиву дусса, дунияллул халкьуннал даражалийсса ца награда цамургу ларсунни вай гьантрай. ЧIярусса шиннардий дуллалисса жяматийсса давурттахлу ва инсантуран кумаг баврил ххуллий бивхьусса захIматрахлу ва лайкь хьунни «Синий платочек» тIисса дунияллул халкьуннал дянивсса премиялун.
– Ххари хьура на ва награда­лиягу, цанчирча укунсса кьимат бищаврийну аьч хъана­хъиссар жу дуллалисса бигьа дакъасса даву. Хъиннува итталун багьлагьиссар кумаг аьркинсса, щаллу бан багьлагьисса агьалинал масъалартту. Социал сфера – му инсантурал чIярусса арцу лякъайсса кIану ба­къар. Ва дур инсаннал дакIнил ларсъсса ва дакIнийхтуну дуллалисса даву. Умуд бур личIи-личIисса социал акциярдал жу дуллалисса давривун ялу-ялун чIявусса инсантал кIункIу банссар тIисса. Хъинну ччива социал ва ихIсандалул проектирдавух жагьилмигу гьуртту хъанай, цанчирча миннайн хъар хьунтIий бур цукунсса обществалуву жува яхъанантIиссарив, жучIава ссал кьадру-кьимат бикIанссарив, инсантурал дянивсса арарду цукунсса дикIанссарив. Нагу ва премиялул хъиннува жаваблув буллалиссара. Ттиния тихунмайгу хIарачат булланна инсантурахсса ччаву, цIими, кувннал чIарав кув бацIаву хьхьичI ххуттайн ларсун зун, – увкунни Разитал.
Жугу дакIнийхтуну барча буллай буру Разита, цилла лайкь дурсса, нукIура хIалал дурсса к1ирагу наградалущал. Уттиния тихуннайгу ихIсандалул ва инсаншиврул ххуллийсса давуртту дуллансса цIуллушиву дулуннав вихьхьун, каши-кьудрат ххи даннав.