ЧIявуссаннал дакIурдиву бусравну ливчIмур

Октябрьданул 27-сса кьини театровед, искусствоведениялул кандидат, АьФ-лул искусствалул лайкь хьусса ишккакку Султанова Гулизар АхIмадлул душ, лакрал, дагъусттаннал культуралуву цил яргсса цIа лирчIсса инсан, дунияллийн бувксса кьинир. Альберт Швейцердул куну бур: «Инсаннан яла ххуймур гьайкал цайми инсантурал дакIурдивумурди», – куну. Вай махъру бавкьуну бур Гулизардул бувтсса оьрмулуцIун, ванил циява кьабивт­сса аьпалуцIун.

Ххирасса инсан дунияллия лавгун махъгу ванахь учин ччимур, хIатта ванал тачIав вай ххару буккин най акъанугу, чагъарданийн ласун ччан бикIай. Укун, ва кьини ххирасса, аьзизсса нину дакIнийн дутлатисса ххару чивчунни Гулизардул душ Светланалгу.

«Ва кьини кIюрххила гьарцама хIарачат буллай икIайва цинявннаяр хьхьичI ина барча буван. Ттуннив цайминнаяр ххи­сса бахти хьуна: ттуща бюхъайва кIюрххила, вичIан бувххун, хъямалагу багьну, ххирагу бувну, ттула дакIнил вин чIа тIисса цимурца вихь учин.

Ина бикIайвав: «Миннатри, так цукунчIавсса бахшишру мадулларду ттун. ТтучIа цимурца дур, хIатта ттунна аьркин хьун нанимурнияргу ххишаласса», – тIий. Журив, гьай-гьай, вил ва миннат щаллу къабайссия.

Гьарцаннан ччай бикIайва вил гъилишиврия гъили хьун, вил къюкIливусса хъиншиврул къавтIилул кIалай цаннагу ласун. Инавагурив хъис мяш бакъаяв инсантуран дулаймуниву, хъинну ххирая вин цайминнан бахшишру дуллан. Сахаватлувну гьуртту шайвав цимурцаннуву.

Ина мудангу ялугьлайнма бикIайвав жух, ца хьхьу-кьинилувун инара дуллалицирив давуртту лаглай дакъашиврух къабурувгун, мудангу жу ккаккан ччай бикIайвав. Вила чIун дакъашиврух къабурувгун, вин диял шайва чIун циняв жул хавардан, циняв жул иширттан, жул ххаришивурттан ва къумашивурттан. Вил къатта, вил къюкI кунма, мудангу тIивтIуну бикIайва.

Шаппату жу тIайла букла­киний тIурча, ина, чIавахьул­ттичIагу бавцIуну, вивува инава жуха дуаьрттай бикIайвав. Гьарца кьини, гьантлун цимилвагу, гьарцанналвагу хъирив.
ХIакьинугу, гьарца кьинигу ина жун дакIнийссара, дадай. Жун, ина дунияллийн буккан бувминнан, ина тарбия бувминнан, вин ххирану бивкIминнан.
Дадай! ХIакьину, ина дунияллийн бувксса кьини, жул кулпатран яла агьаммур кьини, жу буру жувалу, инагу бакъа».