КIанттул органнал давурттансса кьимат

Лакрал район цIунилгу хьхьичIун дурккунни

КIанттул цилакаялувшиндарал органнал дурсса давурттан ДР-лул ХIукуматрал гьар шинах кьимат бищайссар, миннул хIасиллайну ккаккан дувайссар муниципал сакиншиннардал давурттал мюнпатшиврул рейтинг.

2021-ку шинал дурсса давурттал хIасиллайн бувну, яла хъинми ккаккияртту хьун дур­сса муниципалитетирттан кумаг бувантIиссар республикалул бюджетравату. Ми кумагирттан итадакьинтIий дур 25 млн къурушру.

Республикалул шагьрулул округирттал ва муниципал районнал давурттал мюнпатшиврун кьимат бивщуну бур 12 цIакь дурсса ккаккиялул гьанулий­сса федерал рекомендациярттугу хIисавравун ларсун. Мониторинг дурну дур ДР-лул Экономикалул ва территориярттал лябуккулул министерствалул.

Кьимат бищавринсса шартIру архIалсса дикIаншиврул, муниципалитетру дарчIуну дур ххюва зоналийх: 10 шагьрулул округ, 12 бюхттул зунттал зоналул район, 11 зунттал зоналул район, 8 зунттал хьхьичIсса зоналул район ва 11 арнил зоналул район. Миннул давурттал мюнпатшиврун кьимат бивщуну бур укунсса давурттал хIасиллайн чул бивщуну: экономикалул лябукку, социал ара, машинарттал ххуллурдал тагьар, агьалинансса транспортрал хIаллихшинну, агьали кIанттул цилакаялувшиврул органнал давурттая рязину бушаврил даража.

«2021-ку шинал дурсса давурттал хIасиллайн бувну хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну бур шагьрурдавату – Дарбантуллал (1-мур кIану), Каспийскаллал (2-мур кIану), Къизилюртуллал (3-мур кIану), бюхттул зунттал зоналий – Лак­рал район (1-мур кIану), Бущихъиял район (2-мур кIану), Агъуллал район (3-мур кIану), зунттал зоналий – Лаващиял район (1-мур кIану), Ххунзахъиял район (2-мур кIану), Ахттиял район (3-мур кIану), зунттал хьхьичIмур зоналий – Сулайман-Сталлал район (1-мур кIану ), Хивуллал район (2-мур кIану), Хайдакьуллал район (3-мур кIану), арнил зоналий – Хасавюртуллал район (1-мур кIану), Нугъайнал район (2-мур – кIану), Къумтуркъалаллал район (3-мур кIану).

Ххув хьуминнан грантру дулайссар дотациялул журалий республикалул бюджетравату. ХьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан грантру дулайссар миннал давурттал мюнпатшиврун бивщусса кьиматрах бурувгун.


Дагъусттан Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул вай гьантрай къулбас дурунни кIанттул цилакаялувшиндарал органнал 2021-ку шиналсса социал-экономикалул ккаккияр­ттахлу грантру дуллалишиврийн багьайсса Указрай.
Ххув хьуминнавух ва базилухгу дур Лакрал район. Лахъсса зунттал районнал дянив Лакрал райондалул бувгьуну бур цалчинмур кIану.

Зулайхат Тахакьаева
ДакIнийн бутанну, хьхьи­чIунсса муниципалитетирттан грантру дуллай байбивхьусса 2008-ку шиная шийнмай Лакрал райондалул ацIния кIилчинни хьхьичIунсса кIану бугьлагьисса. Цалчин грантран лайкь хьуссар Лакрал район 2009-ку шинал, 2008-ку шиналсса ккаккиярттайн бувну, аьщуйн щуну учин, Юсуп МахIаммадов райондалул бакIчину зий цалчинсса шинал хьун дурсса ккаккиярттахлу. Муния шиннай гьарца шинал лув-ялув ласайссар грант (кIану бувагу къабувгьуну лях ларгун дур так ца 2017-ку шин). Мукьилчинни цалчинмур кIану бувгьусса.
Грантран дурксса арцу чун харж дан дакIний буру куну цIувххукун, Юсуп Ма­хIаммадовлул бувсунни хьхьичIми шиннардий грант­ран дуркIсса арцух Гъумуксса парк бакьин бувшиву, Дагъусттаннал Вирттаврал суратирттал аллеягу бувну. «Гьашинуминнул ялув ттигу пикри банну», – тIий ур райондалул бакIчи.
ДакIнийхтуну барча тIий райондалул каялувшиндарахь ва щала агьалинахь ва ххувшаву, чIа тIий буру хъуни-хъунисса тIайлабацIуртту!