Хъинсса дус яла хъунмур ххазинар

ЧиваркIуннал дянив ур чинсса чувнан, чумартсса дакIнил залуннан, Лакку билаятрал ва Дагъусттаннал лайкьсса арснан, Ссапарбаг Аьбдуллаевлун вай гьантрай хъанахъи­ссар ниттил увну 80 шин.

Вила хасиятрал ва багьу-бизулул ххаллилсса лишаннал – инсаннал дакIниймур лаласун кIулшиврул, мунал мюхтажшин щаллу дан мудангу хIадурну ушиврул, оьр­мулул захIматшивуртту ва цIушиннарду бакI гьаз дурну ва сивсуну бартдигьин бюхъайсса ушиврул лап лахъну гьаз хьун дурну дур вил сий лагма-ялттуминнал ва дустурал дянив.
Ина оьрмулул хъихъи ивтунгу къаивкIссара, амма ина лайкьну ва яхI лавайну лархъссар циняв захIматшивуртту. Ина хъинну чIявуссаннан эбратну хьу­сса инсанна. Вила биялалул ва дакIнил бутIа сахаватну цайминнайх бачIин бюхълахъаву, сайки цичIав махъуннай винна тIалавгу къадурнура, – му нажагьссаннан бакъа къабулайсса гьунарди, му аьшри.;

ХIакьину жу, вил дустал, хъунмасса пахрулий ва щукрулий буру вил ххаллилсса юбилей барча дансса тIайлабацIу жунма оьрмулуву хьуну буну тIий.
Вилацириннал ва вицIух­вацириннал вихрасса ччаврил ва барчаллагьрал ххишала хьун булланнав вил дакIнил кьуват, цIу-цIусса мурадру бартбигьлансса гъира, шавкь.
Вила миллатрайн багьай­сса агьамсса гьарцагу иширал ялув ина ттинин дурцири, гьуртту хьуцири давуртту личIантIиссар чирчуну бусрав­сса ххуттардий лакрал лахьхьу­ссагу, хIакьинуссагу, гьунттий­ссагу иширттал сияхIрай: Хан-Муртазялил, АхIмад-Хан Султаннул ва цайми-цаймигу лакрал ххаллилсса арсурваврал ва душваврал аьпа абад буллалисса тарихийсса гьайкаллу дацIан даврил ххуллийгу диялсса дуссар вил гьурттушиву.
Хъинбала тIисса мукъулгу, Ссапарбаг тIисса цIанилгу дянивсса манзил бувагу ливчIун бусса ххай бакъару.
Яраппий, ина винагу, вилацириннангу, лакрал миллатрангу, дус-ихтивартурангу яаннав, уруччиннав Заннал.
Бюхълай личIаннав!

Шалласу, Артур, Юсуп,
Сайпуллагь, МахIаммад, Султан, Рапи, Камил,
Аьвдулхаликь, Сулайман, МахIаммадбаг, Руслан,
Хизри, АьвдурахIман,
Альберт, Оьмар