«ХIалалссар зун лавайсса хIурмат»

Хъаннил байрандалул хьунин «Дагестан» Этномедиахолдинграл каялувчи Арсен Юсупов хьунаавкьунни хасъсса аьралий операциялий гъан-маччами гьуртту хъанахъисса зузалтращал, миннахь Хъаннил байран барча даву мурадрай.

Хасъсса аьралий операциялий гъан-маччами гьуртту хъанахъисса хъами барча бан­сса сипта хъинчулий ккарккун, арцуйнусса кумаг бувну бур ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Шамил Оьмаровлул.
Депутатнал ва цала цIания даврил уртакьтал барча буллай, Арсен Юсуповлул кIицI лавгуна хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъиминнал гъан-маччами агьамсса кIану бугьлай бушиву аьралитурал чIарав бацIавриву.

– Зу хъанахъиссару аьралитурал вихшаласса чул бищайсса ттарцIну.
Ттун кIулли хIакьину зул дакIру рахIатну дакъашиву, аьрай талатисса зула гъанчувнал кьадарданул ялув буруккинттарай, вас-ццахлий бушиву. Амма, ссахчIав къабурувгун, зу буру, зула зува бувгьуну, зий, захIмат буллай. Гьамин, зул ччаврил ва вихшалдарал тайннал дакIурдивун гьавас ва кьуват бутлатиссар, хьунадакьлакьисса захIматшивурттугу дух дурну, хьхьичIунмай, ххувшаврийн хъит тIий бачин. Зун хIалалссар лавайсса хIурмат ва кьимат, – увкуна Арсен Юсуповлул.
– Ччясса мутталий хасъсса аьралий операциягу къуртал хьуну, жула оьрчIру хьунабакьлай ккакканнав, – увкуна, Этномедиахолдинграл каялувчинал, депутатнал чулухасса ссайгъатру ва тIутIал кацIругу даврил уртакьтуран пишкаш буллай.

Зулайхат Тахакьаева