Ххувшаву дакъар агьаммур – гьуртту шавур

Ларгсса шин, Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул ХIукмулийн бувну, баян бувну дия Педагогнал ва насихIатчинал шинну. Га шин ГьунчIукьатIрал шяравасса ХIажиева Камиллан оьрмулухун дакIний личIантIиссар «Шинал учитель» конкурсрал муниципал этапрай гьуртту шаврийну, бити хьхьичIунсса кIану къабувгьунугу. «Агьаммур, ххувшаву дакъарча, гьуртту шавур» тIисса калима, спортраву дакъассагу, цайми-цайми иширттавугу ишла дуван мюнпатсса, аьркинсса, тIайласса калима дуну тIий.

Х1ажиева Камилла Загьидинал душ, Дагъусттаннал паччахIлугърал педагогический университетрал художественно-графический факультетгу бувккуну, Каспийск шагьрулул 3-мур школалий сурат дишаврил дарсирал учительну зий бур 2007 шиная шийнмай. Махъсса шиннардий дихьлай бур технологиялулмур дарсгу.
«Учитель года – 2024» конкурсрал муниципальный этап хьуссар ларгсса шинал ахирданий, декабрь зуруй, Каспийскалий Расул ХIамзатовлул цIанийсса 13-мур лицейраву. Камилла ва конкурсрай гьуртту хьун гьуз учин бувну бур цуппа зузисса школалалул директор Агъаева Мадина МахIаммадовнал.

– Нагу пикри бувссия: цанни къахьун, хьунна. ХIасил цукунсса хьурчангу, щак бакъа ва ттулла, педагогнал, ххуржинттавунсса, копилкалувунсса цIу-цIусса творчестволул пикрирдуну, ттулва гуж, бюхъу ххал бувансса шартIну хьунтIиссар куну ттухьва навагу. Вания махъ ттул царагу кьини къархьуна конкурсрал ялув пикри къабувсса. Конкурсрал лагрулий щаллу дуван багьлагьисса гьарца даврищал ттул настроениегу даххана хъанай дия: гьаз шавай, щях рищавай, хъару ххяххавай – гъагъавай. Шикку ттун бувчIуна ттулва хьхьарами кIанттурду, ссал ялув бацIан аьркинссарив, ссах дуван аьркинссарив личIиссара къулагъас – вари, ттул пикрилий, вай конкурсирттал яла хъуннамур ххуйшиву. Ттун бувчIуна ттунма ххишала бакъа биял хъанай бакъашиву инсантурал хьхьичI махъ лахъаврил, инсантурал хьхьичIун сивсуну буккаврил опыт: асарду, эмоцияртту, дакI гьалак дуклакаву ттулла кIулшивурттаяр, вай ккаккан дуван бюхъаврияр ялтту дуклай дия, – кIибачIлай бур Камилла цилва асарду.

Жанна Куяевва

Конкурсрай гьуртту хьуссар Каспийск шагьрулул 14 школалул учительтал. Конкурс хьуссар кIира этапрай: «Учитель – профессионал» ва «Учитель – мастер».
– Гихунмай язисса ххюя учительнал («Пятерка лучших») ккаккан бувна «мастер-класс». Шикку вайнная лахьхьинмур, хIисавравун ласун аьркинмур чIявуя, хIатта ва даврий зий гай яла чIяруми шинну дурма учительнангума, цанчирча учитель му цунияргу оьрмул оьрмулухун дуклан аьркинсса, цала ялув цува авцIуну, цалнияр цал лавай хъанан аьркинсса инсан уну тIий, – буслай бур ва.

Камиллахь конкурсрай яла захIматмур ци дия куну цIувххукун, цилва школалул хьхьичIсса жаваблувшинна диркIшиву буслай бур. Нигь, ццах, бяйкьлакьавуртту, гъалатIру – вай цимурца тти махъ лирчIунни, чIун ларгукуннив, вай хъамараритантIиссар. Амма оьрмулухун дакIний личIантIиссар укун агьам­сса ва хъуннасса давривух дурсса гьурттушинна, цимилгу бучIину лякъинтIиссар шикку лавсъсса опыт. Цилва оьрмулуву ва журалул конкурсрай дурсса цалчинсса гьурттушиннарайну сагу-савсун, цин лавхьхьусса опытгу хьуну, тти цилла чIунгу, гужгу цал ххишалану цилла пишакаршиву ларай даврил ххуллий харж буллансса гъира ххи хьусса Камилла ва шинал хьунтIисса «Учитель года» конкурсрай гьуртту хьунсса ниятрай бур.

Ва дакIнийхтунусса барчаллагь тIий бур цинма ва конкурсрайн хIадур хьун кумаг буллай бивкIсса цилва ичIувацириннайн, цищалва архIал зузиминнайн, конкурсрал жюрилуву бивкIминнайн, конкурс дуван хъунмасса захIмат бивхьусса сакиншинначитурайн.
Шиккува кIицI лаган, «Учитель года – 2024» конкурсрал муниципал этапрал финалданийн бивминнавух бур лаккудушгу – Каспийскаллал шагьрулул гимназиялий тарихрал дарсру дихьлахьисса Куяева Жанна МахIаммадкаримлул душ (ш. Ххюлуссун). Аьрасатнал КIулшиву дулаврил академиялул университетрал тарихрал факультетгу бувккуну, Жанна зий бивкIун бур МахIачкъала шагьрулул 13-мур гимназиялий, махъсса 4 шинай тIурча, зий бур Каспийскаллал гимназиялий. Уттинин ва гьуртту хьуну бур «Самый классный классный» конкурсрал муниципал этапрай.

Бадрижамал Аьлиева