Хъарас щаврил байран – ЧIяйннал шяраву

Апрель зурул 8-нний ЧIяйннал шяраву хьунни, сакиншиндарал чулуха хъинну кIанийн дуртсса, Хъарас щаврил байран. Хъарас щаврил Хъун хъузалану ия Айдал арс Айдахъал МахIаммад. Ва жуна кIулссар СССР дусса чIумаласса жяматийсса ишккаккуну, лакрал буруккинтту цала дакIнива арх хьун къабитайсса, гай чулийн буккан буван хIарачат байсса ватанлувну.

Хъарас щаврил кьинилул байран архниятура жучIанна нани­сса аьдат дур. Инсаннан ччянива бувчIуну бур дунияллий цала бутлатисса оьрмулуву бакIлахъия дучIан дувайсса, дугьайсса хъунил агьамсса кIану бугьлагьишиву. Мунияту, интнил кьинирду дайдишайхтура, хъузала хъарасращал кьатIув уклай ур.
КьюлтIсса зат бакъар, махъсса шиннардий Хъарас щаву байрандалийн кIура дарну, ванил хъирив жунма хъинну чанну дакъа бакIлахъия дургьусса, гъайувку­сса хъуру янилун къадагьлагьир. Ва «цIуцIаврил» дургьуну дур Ккуллал райондалийсса сайки циняв шяраваллугу.
ЧIяйннал шяравусса хъарас щаврил байран дайдирхьуна дачIу-зюннавращал, шяраваллил махьлийсса спортзалданул чIарату. Айдахъал МахIаммад хьхьичIну, Ваччав нанисса ххуллул чIаравсса СССР-данул Виричу ЦIаххуй Ма­ккаевлул гьайкалдануцI михакрал тIутIив дирхьуна.
ТIутIив дихьлахьиминнавух бия Виричунал кIия арсгу – Сапиюллагь ва Маккашарип. Ганияр махъ циняв мухлукьат балайрдащал, къавтIавурттащал бавчуна ЧIяйннал шяравун бухлахисса шанбачIулул лултту чулийсса хъув. Шикку балчаннуцIун дархIусса хъарасрал кIамайму бувгьусса Айдахъал МахIаммадлул, цала дуаьлувух байрандалийн бувкIми барча буллай, увкуна:
— Хъарас щаву байранну къа­лирчIун, ттул дакIний умуд бур ва нара хъарас щусса кьинилул хъирив, хъуругу гъайтIий, бакIлахъия дучIан дулланссар тIисса. Аьрщараха къуллугъ буварча, ванил цихра дирхьусса хъурссувун инсаннал бувтсса къалмул ккукку ацIлийну гьарзану жунма зана битайссар. Жула зунттал инсантал яхъана­хъисса кIанттайсса аьрщарал жуярда хьхьичIсса никгу ядуллай диркIссар, жувагу ябувантIиссару. Муна му умудрай, гьашину жун, Айдахъал тухумран, пикри хьуна хъун хъузалал давурттив жула бакIрайн ласун, — куну.
Яла балчаннухун дархIусса Цалчинсса хъарас диргьуна Айдахъал МахIаммадлул. Ванияр махъ Т-150 тракторданулгу кIива-шанма мурс бивхьуна.
Хъарас щаврил мажлисрайн кьатIату бувкIмигу канил ка дургьуну бувкIун бакъая. Буйнакскаллал ккурандалул чулуха бувкIун бия ХIусманов МахIаммад, Пирбуда­гъов Аьбдул, Юсупов Юсуп, Бугъраев Аьли. Вай ларсун бувкIун бия Буйнакскаллал ЧIяйннал ккурандалул чулуха шяраваллил жямат­рал шяраву шайсса мажлисирттай ишла дуллан 200 чIурлил тIахIни-кIичIулул комплект, шяраваллил хьхьичIсса аэродромрал лагма бугьансса 500 мурхь.
Муния гихунмаймур байрандалул мажлис байбивхьуна спортзалдануву. Хьуна шиккура оьрчI-душварал, арамтуннал дянивсса лечавуртту. ХьхьичIун бувкминнан дуллуна арцуйнусса бахшишру.
Ссупралухсса тямадашиву дачин дурну ия жуна цинявннан кIулсса, хIурмат лавайсса, Дагъус­ттаннал хIукуматрал давурттаву­сса къуллугъирттай зий ивкIсса ва уттигу зузисса Шалласу Шалласуев. Мажлис хъун буван бувкIун бия Дагъусттаннал хIукуматрал къуллугъчитал: ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Билал Оьмаров, ДР-лул жяматий­сса ва политикийсса ишккакку Марат Илиясов ва цаймигу бусрав­сса хъамал. Вайннавух ия «Илчи» кказитрал хъунама редактор Руслан Башаевгу.
Мажлис тIивтIуна ЧIяйннал шяраваллил БакIчи МахIаммадов Исял. ЧIяйннал шяраваллил Хъарас щаврил кьини хъунна дан бувкIсса цинявннанхьвагу ванал барчаллагь увкуна.
Мажлисрал сий дучIан дуллай, балайрду тIий бия Зоя Гудова, Аьли Абакаров, ХIабибуллагь Кьурбанов, къавтIий бия ЧIяйннал школалул къавтIалтрал ансамбль, Вихьуллал къавтIалт, райондалул культуралул къатлул зузалт, хъамал ва шяраваллал вакилтал.
Махъ лавхъуна «Илчи» кказит­рал хъунама редактор Руслан Башаевлул. Цала ихтилатрал ахирданий ванал бувккуна ЧIяйннал шяраваллин хас бувсса цалва сонетгу.
Махъру лахълай бия мукунма шагьрурдая бувкIсса хъамалгу. Тяхъашивуртту лахъи ларгуна ах­ттакьуннин.
Хъарас щаврил репортаж хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул