Хасъсса аьралий операциялий талатиминнан ссайгъатран

Ямлихан ХIажиевлул увкунни ватан дуручлачиминнан
хас бувсса Асият Нажаевал мукъурттийсса балай.

Ларгсса арвахIкьини Лакрал театрдануву хьунни «Бургъил туранну» цIанилусса концерт. Театрданул артистътуращал муний гьуртту хьунни лакрал цайми балайчиталгу.

Концертрай баян бувсса куццуй, билетру бавххуну хьусса цинярдагу арцу дичинтIий бур хасъсса аьралий операциялул фондравун, паччахIлугърал ссахчIав мюхтажну битлай бакъахьурчагу, Лакрал театрданулгу, театрданул тамашачитуралгу чулухасса чIивисса ссайгъатну хьуннав жула аьралитуран тIий.

Концертрал программалуву гьуртту хъанахъисса цинявппагу балайчитал барчаллагь тIий бия ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий цалла жаннай хIайп къакуну талатисса жула чиваркIуннайн, ччясса мутталий СВО-гу къуртал хьуну, жула аьралитал цала-цала кулпатирттал ялун сагъну-саламатну зана хьуннав тIий дуаьрдугу дуллай.
Концертрай Дагъусттаннал халкьуннал артистка Луиза Шагьдиловал увкунни хасъсса аьралий операциялий ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллусса арсваврал ниттихъан хас бувсса балай.

Балайлул махъру чивчуну бур Дагъусттаннал шаэр Миясат Муслимовал, хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дуллусса Хъусращиял шяраватусса чIавама сержант, Чувшиврул ордендалул кавалер Гъазиев Алик Багьауттиннул арснал ниттин цIа куну.
Ямлихан ХIажиевлул увкунни ватан дуручлачиминнан хас бувсса Асият Нажаевал мукъурттийсса балай.

Хасъсса аьралий операция нанисса кIанттава игьалаган увкIсса ЦIуйшиял шяравасса МахIаммадов Мусаир ХIасаннул арснал барчаллагь увкунни Лакрал театрданул каялувчитурахь, жула аьралитурал чIаравбацIулун ихIсандалул ххуллий дуллалисса даврихлу ва шиккун бувкIсса тамашачитурахь.

Зулайхат Тахакьаева