Миллатирттал макьанну ядуллай

[dropcap]А[/dropcap]вгуст зурул 12-нний Ингушнал Сунжа шагьрулийсса С. Оксановлул цIанийсса майданнив хьунни «Миллатирттал макьанну» тIисса фольклорданул фестиваль.

И. Саидова
Ингушнал халкьуннал аьдат­ру ва культура ядаву ва дуруччаву мурадрайсса фестиваль гьашину кIилчинни хъанахъисса. Ва фестивальданий гьурттушинна дунни ЦIуссалакрал райондалул искусствалул школалул «Эдельвейс» тIисса къавтIаврил ансамбльданул. Мукунма фестивальданий гьур­тту хьунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Султан ХIамзатов, райондалул мажлисрал председатель Мавлидин Ислам­аьлиев, ЦIуссалакрал райондалул кIулшивуртту дулаврил управлениялул хъунама Руслан МахIаммадов, спортрал ва физкультуралул комитетрал пишакар Анзор Абакаров ва искусствалул школалий дарсру дихьлахьисса учительтал.
ДакIнийн бутанну, уттигъанну ЦIуссалакрал райондалий хьу­сса «Жува дусшивруллу бувгьусса» тIисса фольклорданул фестивальданий гьуртту хьушиву Ингушнал Сунженский райондалиясса делегациялулгу.
«Эдельвейс» ансамбльданул каялувчи Мурад Сулайманов рязину буслай ур цалва Ингушетиянавун хьусса аьрххилия:
— ТIайлассар, гъинтнил каникуллу дусса чIумал аьрххилийн хIадур хъанай, оьрчIру цачIун буллай мадара авара хьунну. Ца хьхьунил мутталий жу, щалва коллективрайн оьвкуну, циняв оьрчIру цачIун бувссия. Ин­гушнал халкьуннан хъинну ххуй дирзунни ансамбльданул къав­тIавуртту, гьарица сахIналийн бувктари, хъатру ришлай, ита­къабакьавай бия. КъавтIаврин лавайсса кьиматру бишлай, буллунни дипломру. Ва ххуллух жу хъиннува мукIру хьунну «Эдельвейс» ансамбль республикалул кьатIувгу ялу-ялун машгьур хъанай най душиврийн.
СахIналий ккаккан дурсса концерт дакъассагу, майданнив тIивтIуну бия миллатирттал дук­рарду дусса авадансса ссупрарду, жагьилтурал дянив най бия спорт­рал гьунарду ккаккан буллалисса бяст-ччаллу.