Цалчинсса кIану бувгaьунни

Аьйшат Мудунова

Уттигъанну Каспийскалий хьунни «Майская мелодия» цIанилусса Республикалул художествалул гимнастикалул турнир. Шикку цила кIушивруву 1-мур кIану бувгьунни жула лаккудушнил, ЧIяйннал шяравасса Юсуплул ва ПатIимал душ, Мудунова Аьйшатлул. Ванин 9 шин дур.

Аьйшат дуклай бур Каспийскаллал 7-мур гимназиялуву. МарцIсса ххювардай къуртал бувну бур 2-мур класс. Профе­ссионал гимнастикалухун багьну хъунма хIал къавхьунугу (дахьра дачIи шин дур ванил гимнастикалул секциялийн занай), чIава спортсменкал цимилгу ккаккан бувну бур цила гьунар. КIива зурул хьхьичI МахIачкъалалив хьуссия Аьрасатнал художествалул гимнастикалул турнир.

Шиккугу Аьйшатлул 2015-ку шинал бувсса гимнасткахъал дянив бувгьуссия 1-мур кIану. Аьйшатлул тренер, Москавлиясса Ирина Павловна рязину бур хIарачат бусса, вихшала дишин бучIисса спортсменкая. Аьйшат цуппагу хъунмасса гъирарай багьну бур ва спортрахун. Мутта бирияйхту, шаппагу бур вардиш хъанай. Умуд бур ванил уттиния тийнмайгу ккаккан бан­ссар цила бюхъу-гьунар ва бюхттулсса хххувшавурттайну ххари булланссару жува тIисса. ТIайлабацIу баннав.

Андриана Аьбдуллаева