ЧIурду буллунни билаятрал лайкьсса бучIантIимунихлу

Ца уттарашинна дия Аьрасатнал Президент увчIлачIисса махъра-махъсса кьини Гъумук. Агьали ва ца миллатрал байрандалийн кунма най бия чIурду булун.

Миллатрал лаххиялуву ватандалухасса, лакку аьрщарахаccа балайрдугу тIий нанисса магьирлугърал зузалтрал чIурду булун дакIний-мазрай къабивкIсса инсантурал дакIурдивунгума гьавас бутлай бия. Ва куццуй, чIурду булайсса участокрайн бияннин вайннал дастта лахъи дурккуна.

– ХIакьину ва яргсса, гъилисса, ххарисса, гьарца чулуха музыкалул, балайрдал, къавтIавурттал шадсса чIурду баллалисса кьини жува буру Аьрасатнал Президент увчIлай. Нагу булав ттула чIу яла лайкьманахлу, дакьаврихлу, ххувшаврихлу, жулва билаят гьарца чулуха хъиннува цIакь шаврихлу, агьалинал ахIвал лавай шаврихлу, – тIий бур райондалул Хъунисриннал советрал член Бадиулжамал Мусиева.

ЧIурду булун бувкIминнансса тяхъашиврун Гъумучиял Магьирлугърал школалул оьрчIалгу хIадур дурну дия чIири-кьирисса концертрал программа. Щаллу дурна миллатрал къавтIавуртту, ватандалухасса балайрду. Дурккуна буттал улклухасса назмурду.
ДР-лул бакIчи Сергей Меликовлул амрулийн бувну, Гъумукун бувчIавуртту цукун най дурив ххал дуван бувкIун бия райондалул куратор, республикалул культуралул министр Зарема Буттаевагу.

– ТIааьнну бур агьали чялишну цала граждан хIучча кка­ккан буллай чIалай. Билаятрал ялун бучIантIимур хIакьину жула кIунттихь бушиву бувчIлай, чIявусса агьлу най бур чIурду булун, – увкуна Зарема Буттаевал.
Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул бувсуна гьашину Аьрасатнал Президент увчIлачIисса выбордай тачIав бакъачIин чялишну гьуртту хъанай бушиву райондалул агьали.

– Жула Аьрасатнал агьалинал оьттуву тартсса хасият дур билаятрал ялун нигьачIаву нанисса чIумал цачIун батIайсса. ХIакьину ва нигьачIаву асар хъанай дур Западрал чулуха. Ва нигьачIаврил хьхьичIсса агьалинал цашиву хIакьину чIалай дур жула райондалий. Билаятрал бучIантIимунил ялув хIакьину цайрасса жаваблувшинна дурчIлай, инсантал гъирарай най бур щаллусса коллективирдащал, кулпатирттащал, – тIий ур Юсуп МахIаммадов.
Аьрасатнал Президентнал бувчIавуртту нанисса гьантрай Лакрал райондалийн увкIун ия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Марат Илиясовгу. Ванал цала чIу буллуна ГьунчIукьатIрал избирательный участокрай.

Лакрал райондалул ТИК-рал хъунама Илияс ХIажиевлул бусаврийн бувну, гьашину Аьрасатнал Президент увчIин бувкIун бур 96 процент агьалинал, 7307 инсан.
Вайннава 93 процент чIурдал буллуну бур билаятрал хIакьинусса Президент В. Путиннухлу.
Ккалли къабувсса хьуну бур 33 бюллетень.

Зулайхат Тахакьаева