Бюхъулул хъаттирдай лахъну гьаз хьусса

«Все на свете можно исправить, кроме смерти»
М. Сервантес

Вай гьантрай дунияллия лавгунни лакрал миллатрал, жяматрал, дустурал дянив хъинну бусравсса чув, яхIиралгу, адавралгу увччусса, Ккуллал райондалий хIурматрай оьрму бувтсса, Ккуллал ХIасаннул арс, КГБ-лул полковник ХIадис МахIаммадов.
На учивияв, левщунни уттигу лакрал ца чаннацIуку.
ХIадислул ххирасса затру лирчIунни шийра: иминсса ужагъ, дустал, ссут ва кIи, ххаллилсса Ккуллал щар, пахъ дагьсса чаннацIурттал дурцIусса ссав…
Ччех бивкIун най бур оьрму янил ляпI учиннин. Ванал був­сса захIматран лавайсса кьимат бивщуссар Аьрасатнал ва Да­гъусттаннал хIукуматрал. Яла лахъмур кьимат – Лакку билаятрал агьулданучIа яла вихшалагу, кьадругу тIалав бувминнавух ина ушавуя, жул дус, ХIадис!
ДакIния къадуккай жулла сту­дент заманнайсса шинну! Ай, заманай!
Чаннасса инсаннал чаннасса давурттугу, ххаллилсса учитель, Ккуллал райондалул цалчин­сса КГБ-лул полковник, буттал кIанттухсса ччавугу, лакку билаятрал яла ххуйми хасиятрал лишаннугу гьарца чурххал базурдавун дурхсса, оьрмулул утта ххуллу бувгьуния махъ бюхъулул хъаттирдай лахъну гьаз хьу­сса, дакIния къауккайсса миллатрал арснува личIантIиссара ина абадлий..
Вин къабуллусса оьрму вил кулпатран, оьрчIан ва душнин, вайнная бивзминнан булуннав!
ХIазран акъахьунссияхха Ссу­гъури Увайсов кIай бю­х­ттулсса зунттаха лащан буллали­сса вай жула зунттал халкь:

«…КуртIсса дарардал цIан
бири-бат дуллай,
Ххуллулсса къабяйкьин,
къавтIив бивчусса.
Ми къавтIирдал цIарал
ца бара хьуну,
БикIувча вил захIмат
ца лама хьуну.
Аьпа баннав!
Дустурал цIания
ЧIяйннал Шалласу