Барча буллай буру

Июль зурул 12-нний ГьунчIу­кьатIрал шяраву увсса Оьмарил арс Дандамаев АьвдурахIманнун бартларгунни 80 шин.  Ппугу дяъвилий ивкIуну, цайнува цува хьусса чуври.

АьвдурахIман зий ур МахIач­къалалив Политехинститутраву, дарс дихьлай. Цалла агьаммур даврицIун, ГьунчIукьатIрал ккурандалул вакилнугу хъунмасса хIаллай зий захIмат бивхьусса инсан хъанай ур ва.
ХIурмат лавайсса Аьвду­рахIман! Жу цинявппагу, Ккурандалул вакилтал, вил дустал, гьалмахтал, дакIнийхтуну барча уллай буру ина ниттил увсса кьинилул байрандалущал. Ина тарбия бувунни ххаллилсса арсру ва душ. Вил душнил оьрчIру Муса ва ХIасан щалагу Дагъусттаннай эбратрансса студентътал бур.
Жу чIа тIий буру вингу, вил кулпатрангу цIуллушиву. Зу оьр­мулул буччиннин битаннав, зула оьрчIал оьрчIал ххари буллай.

ГьунчIукьатIрал
ккурандалул чулуха Амин Аьбдуллаев


Июль зурул 24-нний оьрмулул 85 шин бартларгунни ххаллилсса учитель ва тарбиячи, Уручуллал шяравасса МахIаммадов Кьурбан Абакардул арснан.

ЧIярусса шиннардий Уручуллал школалий дарс дихьлай, ванал кIулшивуртту дуллуссар цимирагу никирал оьрчIан. Ванал тарбия бувссар оьрчIру буттал улклух ччаву дуну, буттахъая нани­сса ирсирал кьадру-кьимат буну, бувт­ссар дуклаки оьрчIавун спорт­рахсса, музыкалухсса гъира.
Оьрмулул шиннах къаурувгун, хIакьинусса кьинигу гъирарай зий ур бигьа дакъасса учительнал даврий. ОьрчIах ччаву дусса, дакI-аьмал хъинсса Кьурбан Абакарович хIурматрай ур дуклаки оьрчIал ва учительтурал дянив, бусравну ур шяраваллил жяматран.
Кьурбан Абакарович, барча тIий буру вихь увсса кьини. ЦIуллушиву дулуннав. Мукуна гьавасгу, гъирагу буну чIярусса шиннардий ттигу итаннав.
Вил хIурмат бусса дуклаки оьрчIру, учительтал