Барча буллай буру

Учительнал пиша караматсса пиша бур. Учительнал бивзсса гьану, учительнал дуллусса кIулшивуртту инсаннан гьарица бивзсса шаттирахун дучIи ляхълай дур.

Буккин, чичин къакIулну бувкIсса оьрчIан учительнал тIитIлай бур кIулшивурттачIансса ххуллу. Учитель дакI цIий уссар цачIава дуклай бивкIсса оьрчIай школалия лавгун махъгу, мудан ххари хъанай уссар оьрчIал ххувшавурттая, тIайлабацIурттая, къума лаглай уссар, миннал байча щурча, миннал оьрмулуву тIааьндакъашиву хьурча. ХIакьсса учитель ур дакIгу, къюкIгу оьрчIаву дирхьусса инсан.
Мукунминнавасса бур цила оьрму оьрчIан хас бувсса, 40-нния лирчусса шиннардий байбихьулул классирттал учительну зузисса, Занналва учительну ляхъан бувсса АьбдулмутIалиплул душ Султанова Ссапижат. Сапижат Султанова бур цила даву ххирасса ва ххуйну кIулсса гьунар бусса педагог, лавайсса даражалул пишакар.
Ва ххирану бур дуклаки оьрчIангу, нитти-буттангу, бусравну бур школалийгу, райондалийгу.
ХIурмат лавайсса Ссапижат АьбдулмутIалиповнай!
ДакIнийхтуну барча дуллай буру вил пишалул кьини! ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, гьарица давриву тIайлабацIу, талихI-тирххандарайсса оьрму. Виву тачIав къалещаннав винна ххирасса даврихсса гъира-гьавас. Ина жун мудангу эбратну хъанахъиссара, ина кунмасса учительтурайнни хъар хъанахъисса жула оьрчIал бучIантIимур.

ХIурматращал ЦIуссачIурттащиял Муса Маннаровлул цIанийсса школалул коллектив


[dropcap]М[/dropcap]ахIачкъала шагьру­лул школарттал дянив хьхьи­чIунминнавасса цаннин кка­ллину бур 17-мур школа-гимназия. Школалул цIа ду­ккаву му хьхьичIва-хьхьичI шикку зузисса учительтурал биялалийсса ишри.

Бусравсса учительтуравасса ца бур жула лакку душ, ШавкIуллал шяраватусса Шакирдул душ Зулайхат Кьурбанова. Ва зий бур завучну. ОьрчIругу ххирасса, цила даврих эшкьи хьусса пишакар бур. ОьрчIавун гъира-шавкь рутанну сакин дай ванил школалий дуллалисса гьарцагу мероприятие. Ванил хIадур був­сса оьрчIал ххаллилсса ккаккияртту хьун дайссар шагьрулул ва республикалул конкурсирттай, олимпиадарттай, конференциярттай. Ларайсса шай ОГЭ-лул ва ЕГЭ-лул хIасиллу. Ва бур ДР-лул кIулшиву дулаврил хIурмат бусса зузала. ХIурматрай бур коллективрал, дуклаки оьрчIал ва миннал нитти-буттахъал дянив. Цайминнан эбратну тарбия буллай бур цилами оьрчIругу.
Учительтурал кьини барча дуллай, чIа тIий буру жула даврил уртакьнан чIярусса шиннардий зунсса ва хьхьичIунсса ккаккияртту хьун дуллансса цIуллушиву ва тIайлабацIу.
МахIачкъала шагьрулул 17-мур школалул коллективрал цIания ХIажи Амиров