Хъювхъиял шяравусса байранну

ee_pho_14Аьрасатнаву чIун-чIумуй экономикалул иш-тагьар байча щилай нанисса иширттахгу къулагъас къадурну, Ккуллал райондалийсса Хъювхъиял шяраваллил инсантурал цалла шяравалу «кканпитIирайн» кIура даен дурунни. Буниялагу, ца шяраваллил инсантурал ккаккан дуллай бур цукунсса дикIан аьркинссарив жула лакрал инсантурал цала ув кIанттухсса ургъилшиву, дуван ччимур, багьантту къаляхълай, дуван шайшиву.

Шиккува кIицI буван ччива дукIу апрель зурул дайдихьулий Ккуллал райондалий Зунттал шин тIитIлатIисса байрандалийн Хъювхъиял шяравун увкIсса хъамаличунал, Дагъусттаннал ХIукуматрал экономикалул министр Раюдин Юсуповлул увкуна: «Ттуйнма шийн, лахъсса зунттаву дирхьу­сса чIирисса шяравун, хъамалу оьвтIисса чIумал, дакIнийн багьуна «Цу уссарар кIий?» тIисса зат. Ххал барча, шиккусса кIичIиртту инсантурал бувцIуну бур. ЦIуллу баннав зу, зула Ватан укун ядуллай тIий», — куна.
055dewsВана уттигъанну хьусса арамтурал ва хъаннил кьинирду хьунадакьлакьисса байраннайнгу циняв шяраваллил инсантал бавтIун бия. Шикку кIирагу байрандалий ххуй­сса махъру лавхъуна Хъювхъиял шяравасса, Москавлив яхъанахъи­сса Амиров Аьвдурашидлул, нукIува шяраваллил бакIчину зий ивкIсса ХIасниев НурмахIаммадлул, ванал уссил Исрапиллул, жула цIа дурксса балайчи АхIмад АхIмадовлул ниттил СултIанатлул, Хъювхъиял школалул учительница МахIмудова Магьрикаятлул ва цайминналгу. Байранну лахъа-хъун дуван ххуй­сса балайрду увкуна НукIуев Халидлул, ЦIаххаев ОьмархIажинал, Аьлие­ва Саманиятлул, Кьурбанов ХIабибуллагьлул, Аьлибеков Кьурбаннул ва цайминналгу.
Хъювхъиял шяраваллил культуралул къатлул хъунмур Оьмаева Рукьижат барчаллагь тIий бур цила кумагчитурахь – МахIаммадова Сапижатлухь, ХIасниева Людмилахь, Ккуллал райондалул културалул зузала Кьурбанов ХIабибуллагьлухь, Аьлибаков Кьурбаннухь, Ккуллал шяраваллил Культуралул къатлул зузала Аьлиева Саманиятлухь, цилла дуллалисса шяравусса давур­ттавух муданмагу гьуртту шайсса Хъювхъиял жяматрахь.