Аьзизсса школалун бахшишран – спортрал кьай-кьуй

Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазанов увкIунни цала къуртал бувсса Ккуллал дянивмур даражалул школалийн. ЧIал къавхьуну ванал чулуха школалийн дучIан тIий дур спортрал инвентарь.

– Ттула гьалмахчув, УнцIу­кIуллал райондалул бакIчи Ися НурмахIаммадовичлуя «Дува бахшиш вила аьзизсса школалун» тIисса акциялул эстафета кьамул дуллай, ивра ттула оьрчIшиву ларгсса, кIулшиву ларсъсса школалийн. Шикку дуклай буссар ттул оьрчIру.

Ва сипта щурущи дурссар Республикалул бакIчи Сергей Меликовлул амрулийн бувну. Ва ихIсандалул марафон сававну бюхълай бур аьзизсса школалун цала кашилун лархьхьусса бахшиш дуван. ЩяивкIра цаппара­сса дарсирдай. Жап учав педагогтуращал ва дуклаки оьрчIащал.

Эстафета дуллай ура Лак­рал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлухьхьун, Ккуллал райондалул мажлисрал спикер Гъази МахIаммадовлухьхьун, кIулшиву дулаврил масъалартталсса буллалисса ттула хъиривчув Анатолий Давдиевлухьхьун ва КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Жамалуттин Оьма­риевлухьхьун, – кунни Шамил Рамазановлул.

Зулайхат Тахакьаева