Жагьилссагу бакъара, хъунмав хьунгу бувара

55 шин

ХхюцIаллий ххюра?! Вагь! Дакъахьунссар ттунна миксса. Ттух дагьанттува буруглагисса та душнин духьунссар. Ттуйн лажинну бавцIусса, лащингу ттул дусса. Тахъаарих илкинну итабавкьусса балчаннул ракъудалий ва мурчаяр дирисса бущилий лерххун лагайсса дур шинну. Зувиллий шанна шин хьуну дур ттул «Илчилий». Гьарца шаттирахун тIиссакссагу, тикрал бара, нава «Илчилийн» тIайлану тIайла бавцIуссара куну. ТтуцIун «Илчигу», нагу «ИлчилуцIун» бавкьуссару куну. Хъунмахъ къахьун, миллатрал мазрай чичлай, миллатрайн багьлагьисса масъалартту аьч буллай, гьаз буллай къуллугъ буллалаврияр хьхьичIунсса ва язисса иш цамур бикIан къабюхъайну тIий. ТтуцIунма бавкьуми чIявусса бикIаншиврийнсса тамахIгу бур, кказит бучIан баймигу, буккаймигу лакку мазрал ва лакку улклул бучIантIимуний дакI цIуцIаву думи буну тIий.
Къапашманна ца хъисвагу, явара. Ххуйсса чIун дур утти ттул.
Аькьлу лахьхьин бувасса, жагьилссагу бакъара, хъунмав хьунгу бувассара.


ПатIимат Рамазанова

ЦIусса шеърирдава

Мунияту буравав дакI зунттая дукъацлай

На бувссара, бувссара
дяинтту кIюрххицIунмай,
Мурчан ябивхьу къатрайн
чаннал туранну щайни,
Мунияту буравав
дакI тархъанну лявхъусса,
ЧанначIан кIункIу тIийнма оьрму
гьан буван ччисса.

Владимир Васильевлущал

Яхьуссара, хьуссара
Мурзу-Ххуллул ланттурдай,
Ялавайгу, лавайгу нанинал ссалам ласлай.
Мунияту буравав уттигу вай шагьрурдай,
ЦIувкIул бунийн бачара
ххаришиврул хъаттирдай.

Хъун хьуссара, хьуссара
Аьсар-Ххяллул зункIуллай,
Ссавний цIурттачIан гъансса
бюхттул цIияллайх занай,
Мунияту буравав
дакI зунттая дукъацлай,
Ниттил карав оьрчI кунма,
ЦIувкIрав кIункIу тIийнмасса?

***
Яттикъушлий ккаччи ххявххуни кунма,
Дяхьхьуниву макIлил ццах учин бунна:
«Ча бувкра!» учинсса чув къаливчIусса
ЦIувкIрав нава хьунна цIан-чаннавух най.

Щаращуйн най бияв щамарал хъачIрайх,
Ца кацIлул хIапвагу баян хьурдай тIий,
Ча-чунгу, ча-чунгу ЦIувкIуллал ардайх
БюрукъатIри бия ханну хъюлчай тIий.

Я Аллагь, мабара ттун танмихI оьсса,
МакIравагу ккаккан мабара ЦIувкIул
«Ча бувкра!» учинсса чув къаливчIусса,
Мурчал чIуний щяйтIант щютIа тIутIисса!

***

Арснащал

Арбухарал ссавния
Багьну нанисса цIуку
Сунаарнил витIянхърай
Ливккунни тамашану.

Бава бюхттул цIияллай
ЦIаннащал хавардай дур,
Мащилийн лавгсса бутта
Шавай чIал хъанай ур тIий.

ЧIаххулгу шанай бакъар,
ЧIаркIув чани бунуккар,
Лагь цIарайсса кIункIурдул
ЧIу бакъар, чIу-чIитI бакъар.

Буттал балчан хьулухун
Бивсса чIу бавуннихха,
Албухарал ссавния
ЦIуку ликкай къапулий.

Аьрайн нанийни арснал

Аьрайн нанийни, арснал
Икьрал дурссия ттущал,
Гьар кIюрххил ххяххабургъил
ТIинтту ларзулун щайхту,
Ларзнил чIавахьулттичIан
Гъан хьуну, ка дишаван
ЧIавахьулттайсса тIинттай
Цара-ца чIумал – мудан.

КIюрх хъя чиннин ялугьлай
БикIара тти хъячавай,
ЧIавахьулттил та чулух
Арс авцIуну усса ххай.
ТIинттайх ках тIий,
Ппайрду тIий,
Пюрундалийн багьара
ТIинттавух арснал симан
ЧIаврайн лаяйссания…

Энрик Муслимовлущал

На чIавахьулттийн багьлай,
Арс – Украиннал чуллай,
Ва чулух на яхI буллай,
Тамур чулух арс талай…
ЧIавахьулттил чIирацIсса
ШанчIапIаву някI тIутIив,
Я Аллагь, арснал чIуний
Щурщувагу бувара…

***
Ссавнил ва зунттал дазу
дуван къашай шяраву,
Щюлли интнил ардайсса
тIуркIурдавун гьан ччива.
Интернетгу дакъасса,
смартфон цирив къакIулсса,
ОьрчIшиврул кIичIирттавух
бавал хъирив най ччива.

ЧIаххувоьрчIал кьюкьлущал
гьан ччивахха цалагу,
ТIабиаьтрал хIикматру
ххал дуван Тахъаарив:
Бургъия ламус буллай,
бакIру кьус ритлатисса
Дараччи-тIутIал иттав
буруган шайрив ккаккан.

***
УчIайривав кIихьрагу ттул яру някIсса уссу
Лахъикъурату жипру
къурнил нувщул дурцIуну,
МахIлагу лагма лавгун,
ца ланжарттува канан,
ЧIарах нанинайх бачIлай,
ланжари дачIра дуллан.

Дуккайривавли ттигу
гила шиннай Жавлисан,
Инил къясругу бувну,
гьарнайн оьвтIий аьнттучIан,
Инил къяслищал архIал
жул витIянхъирттай дихьлай
Пачкъатлул хIахIлийн щусса
гъилисса тIинттал кIалай.

Зунттурдал бурхIай ливксса цIузуруйнгу лажинну

КIидяризал гьархьхьуну,
кIяла-парсса ларзулу,
КIидархIуну, къуж дурну,
дур бава баркьутраву.
Зунттурдал бурхIай ливксса
цIузуруйнгу лажинну,
Заэв дурксса ттул бава
дуаьрдай дур цIунилгу.

Шиннардил лахIан дурсса
бавал дакIнил куртIнива
Экьи най дур дуаьрду
кIижурасса цIаннавун,
Къия ялтту дуклайсса
якьамасса чIунива
На микIлачIун буллайсса
леххаврил тIитIурдавун.

КIюласса тIинттайн дурксса
бавал илтIасса кару,
Хханссар хIатти бухлавгсса
хьхьинякI лелуххул хъару,
Ларзукъатта – някI чаннахь,
някI ссавмур – чаннацIурттахь,
Бавал тIувтIу багь кару –
цIаннал ва чаннал тIинттахь.

ЛахI-ккухI тIий яхI буллайсса
бавал мурччал щурщурдай,
Ахир дакъасса бавссар ттун
миннатрал дуаьрду.
Кьунниялай кIюрххилнин
бавал, Заннайн ладизлай,
Уттара дурссар, валлагь,
ссавний цIурттиксса хьхьурду!

***
ЦIаннал тIакьагу дуркьун,
КIюрхнил кьабакI аьч дувай,
Ватандалул кьанкь дусса
Инт дур кьатIув итххяхлай.

Лакку мазрай чирчусса
Назму ур уссу ккалай,
Интнивун зума щусса
Кьини дур ттуйх ках тIун ччай.

Дунияллул ххуйшиву – рувхIанийсса ххуйшивур

Дунияллул ххуйшиву –
рувхIанийсса ххуйшивур,
Щукру ва ххуллийн нава
тIайла бувсса Аллагьнайн.
ЛирцIусса ссав кунмасса
диндалул ссурвалгу бур,
Чани-парсса дакIурдил
чирахъру лахъан кIулсса.

Щукру дардгу дуллусса,
оьрмулун мяъна кIучIин,
ЦIаннал хъиривсса чаннал
тIилисин яргну чIалан.
Щукру цIаннава бувксса,
оьрмулул кьимат бувчIин,
ЦIурттал нур дусса ислам
дакIнил куртIний цIакь дуван.

Щавулий ка дирхьуну,
щукру буван лавхьхьунни.
Щавулий ка дишайма, я ттул Аллагь Тааьла,
Я цIаннаву, я дякъий навалу къабитайма,
Язисса чаннал тIинттах
дакIру тирх учин дайма.

Дунияллул ххуйшиву
– рувхIанийсса ххуйшивур,
Щукру бусса дакIниву
рувхIанийсса тавхана,
Я, ттул ххирасса Аллагь,
исламрахсса ччаврилли
Дуниялгу, оьрмугу
бургъил рангиран шайсса.

Лажиннича, бавай, чIарав щядикIу

Лажиннича, бавай, чIарав щядикIу,
Букьа каруннища чIатлу, лахбичу,
Цалагу вихлура рити чIаракIлу
ЧIатлу буккан, кIачIа дуван цIияллу.

Къаккаккара ина, каш-куш тIий дакъа,
ЛахI-ккухI тIун лявхъусса лелуххи кунна,
Мажал бакъуй, бавай, вил лахъи гьухъа
Ца ттуршийлва цIивгу, хъювугу ххал шай.

Дяхьхьуниву нагь-нис дуллан дачара,
ЦIан-чаннаву чIаркIув, ппалав дачара,
Жул чIарав щядикIан чIуннагу дакъа,
ЗахIматрал зерххунна оьрчIнияцIара.

Лажиннича, бавай, чIарав щядикIу,
Чаннал тIиму хьуну, ттул иттав дургу,
Ссавний ттуруллая вилва хатI бувну,
Ссалам гьан бува ттуйн,
ссинкь къабахчинну.

***
Ссавнил кIутIу бувунни
Ттуруллал халичартту,
ОьрчIкъакъунтгу ливхъунни
Ххарархху хьхьутул хьувун.

ХIаллицIух гъаралуннил
БайбишинтIиссар къиссу,
ТIутIазаннив тIутIалгу
КьарчI ритантIиссар хъачIру.

Интнил марцI-щюлли хьхьемай
ХъачIунттивгу шюршуну,
Барзунттал гьаз дантIиссар,
Буттахъал кунна, бакIру.