Аьпалул багъ тIитIинтIиссар

ЦIуссалакрал райондалий 9-мур майрал кьинилийн «Аьпалул багъ» проектрал лагрулий тIитIин най бур хасъсса аьралий операциялий жанну дуллуминнансса Аьпалул багъ.

Райондалул бакIчи МаматIи ХIамзатовлул тапшур бувну, багъ тIитIин дакIнийсса ЦIуссалакрал шяравун буххайсса кIанттурдайн инспекциялущал архIал увкIунни райондалул хъунаманал хъиривчу Султан ХIамзатов. Шиччалу нукIува бакьингу бувну, хIавив бивзун, чапар дархIуну буссар. ЦIана, ххуллурду буллай, беседкартту бишинсса кIанттурдайх асфальт бакьлай бур. Ккаккан бувну бур скамейкарду ва мемориалданул ултти дишинсса кIанттурду. ЛичIи бувну бур къатIри ва ахъулссаннул мурхьру бугьансса кIанттурдугу.
Май зурул дайдихьулий, шиччалу марцIгу бувну, мурхьругу бугьан тIий бур.

Аьпалул багъ тIитIинтIиссар 8-мур майрал кьини. Ванин итадаркьуну дур 1,5 гектар аьрщарал. Ва аллеялийну уттава буллали­ссар хасъсса операциялий жан дуллу­сса гьарица аьраличунал аьпа. Шикку бигьалаган бувкIминнал дакIнийн бичавантIиссар билаятрал мурадру буручлай жанну дуллусса вирттал.