Интнил хьхьу – Чапаевкалий

Лахъа-хъунну кIицI ларгунни Интнил хьхьунил байран Чапаевкаллал школалий. Гьар шинах кунма, гьашинугу вайннал байран хъун дуван бувкIун бия бусравсса хъамал: Дагъусттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама Илияс МахIаммадов, Дагъус­ттаннал Халкьуннал шаэр Аминат Аьбдулманапова, Чапаевкаллал школалий чIярусса шиннардий дарсру дихьлай бивкIсса учительтал МахIаммадова Са­хIи, Исмяилова Ширин, Хайдакьов КьурбанмахIаммад.
И. Саидова
Усттарну байрандалул мажлис бачин бувну бия школалул завуч Эльмира ХIасанова. Мажлис байбивхьуна хъамаллуралгу, учительтуралгу, дуклаки оьрчIалгу архIал увкусса лакрал гимнрайну.
— Гьарица на школалий дуллалисса давриву ттуцIун Заннал кабакьай. Ва ххуллухгу баргъ бивтсса, чаннасса кьини хьунни. Вай ххаллилсса интнил гьантрая байбивхьуну, тIутIайх бичиннав зул оьрмурду, цIуллушиву дулуннав, дакIнийсса мурадру бартлаганнав, — тIий ия школалул директор Камил Аьлиевич.
Хъу-лухччинуцIун, интнил кьинилуцIун бавхIусса учалартту ва дуаьртту дурккунни оьрчIал.
Цинявппагу оьрчIащал лакку дукрарду, бартри дурну бувкIун бия нину-ппу. ЯбацIанну, авурну чIалай бия хьхьичIазаманнул лаххиялуву, никIалай лачакругу дирчуну, бувкIсса душру. Байрандалий гьур­тту хьун бувкIминнан тIивтIуну бия авадансса лакку дукрардал ссупра. Халкьуннал инструментирттай ла­кку макьанну дуцлай, мажлис тяхъа буллай бия гьунар бусса композитор ва Чапаевкаллал школалул учитель Рамазан Аминов ва мунал хIадур бувсса оьрчIал ансамбль. Дуклаки оьрчIал ккаккан дунни концертрал программа.

УрчIва цIуку – ЦIахъарав,
ЦIайннарал гьи – Бархъарав,
Ттул цIуцIаву – цIарахьхьун,
ЦIуллушиву – чурххахьхьун!

ЦIуллушиву дулуннав,
ЦIарал лама гуж хьуннав,
Гъили кьини дагьаннав,
Къурагьшиву къахьуннав!

Ца сумай кIира сун ххяхханнав,
КIира сумай шанма
чIали ххяхханнав!