Микроволновкалувасса дукра

635772208128860773ХьхьичIва-хьхьичI вай СВЧ пачру буккайхту, вайннущала архIал бувккуна инсантуравун ццах бутлатисса хавардугу: микроволновкалуву гъили дурсса дукралул рак дайссар, лякьлувусса оьрчIангума зарал биян байссар, микроволновкалул дукра загьрулийн кIура даен дайссар тIисса. ЦIанасса чIумуву СВЧ пачру бур гьарцагу ххюлчинмур кулпатраву, США-наву тIурча дахьва 10% инсантурачIа бакъар вай пачру.

-Гьай-гьай, агарда СВЧ пач­ливун ка ликIирча, ка ччу­ччинтIиссар, вайми духовкардал кунна. Вай пачурдил давриву ишла байссар радиоволна, приемникрай кунма, так миннуяр гужсса ва цамур частоталул. Жува гьарцагу кьини ишлану буру личIи-личIисса частотардал радиоволнырдащал: сотовый телефоннал, телевизордал, компьютердал ва м.ц. Дукралийн тIайла дурсса радиоволнардал, щаращийни кунма, белок цачIунмай буллай бур. Гъили хьуну махъ цичIар зарал бу­сса за дукралуву къаличIайссар. ХIисав барча, газрал плиталий дурмунилгу микроволновкалийсса дукралулгу личIишиву дакъассар. ТIайлассар, СВЧ-лул излучениялул дан бю­хъайссар инсаннай щаву. Микроволновкардай дуссар излучение ита­къадакьлакьисса муххал сеткарду. Вайннуясса зарал хIисав шай­ссар, агарда гьантлун 8 ссят­рал мутталий пачлия 5 см архну авцIуну ухьурча.
-Цамур чулухагу СВЧ-лул пачлил микроволны, махъ ба­къа, щаллуну къазаралссар учин­­гу къахьунссар, амма микроволновкалувасса дукра заралссар тIутIаву му хъунма­сса щялмахъри. Дукра загьрулул шайссар агарда пачливу дишайнийра гиву чурххан заралсса затру духьурча. Цайнура цирда пачливу дукра загьрулул хьун къабюхъайссар.

Аьлимтурал пикри
Американал аьлимтурал баян буллай бур микроволновкарду бувккун махъ лякьлуй (рак) дурухлурду дусса къашайшалт чан хьунни тIий. Цанчирча микроволновкалуву дук­ра нагь дакъа дайсса дуну тIий. Дукра даву цурдагу яла чур­ххан хайр бусса, ссихIирайсса дуну тIий. СВЧ пачурдиву дур­сса дукралий кIилийну гьарзану личIайсса бур витаминну ва минераллу, кутIасса чIумуй шашайну тIий. РАН-дукиялул институтраву дурсса ххалбигьавурттайн бувну, газрал пачрай дурсса дукралуву 60% С витаминдалул литIайсса бур, СВЧ пачраву тIурча 2%-25% бияннинсса.
Амма испаннал аьлимтал тIий бур СВЧ пачраву хIадур бувсса каландалий (брокколи) дахьва 2% витаминдалул ва минераллал личIайссар тIий.
1989 шинал Швейцариянал биолог Хертеллул профессор Бернард Бланклущал архIал ххалдиргьуну дур микроволновкалуву дурсса дукралул инсаннал организмалун цукун­сса асар биян буллай буссарив. Ххуйну, гьартану ххалбигьавур­тту дан­сса арцугу къаитадаркьукун гайннал цаннай дурну дур ххалбигьаву. Гайннал тасттикь бувну бур микроволновкалувасса дукра канакиссаксса хIаллай ганал оьттуву лейкоцитру гьарза хъанай бивкIшиву. Ванил тIиссар гьарца мудан канакисса микроволновкалувасса дукралул оьттул рак дувайссар тIий. Амма вайннал мукъурттих щилчIав вичIидирхьуну дакъар.
Гьашину щаллагу дунияллул ЦIуллушиву дуруччаврил организациялул тасттикь бунни микроволновкалуву хIадур дурсса дукралия инсаннан цукунчIавсса зарал бакъашиву.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал