Цалчин хушрай лавгминнавух ур

Вай гьантрай хасъсса аьралий операция нанисса кIанттурдая отпускалий увкIун ия Ххутрал шяравасса Абубакар Ахсаров. Жугу ванайн жула редакциялийн хъамалу оьвкуссия. КIул хьунни ва цувагу цIанихсса балайчи, Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Ахсар Аьлиевлул арс ушиву.

Абубакар лавгун ур хасъсса аьра­лий операциялий гьуртту хьун ларгсса шинал октябрь зуруйва, цалчин хушрай наниминнал кьюкьлувух.
Жагьилсса оьрмулуву акъанугу (ванан 60 шин дур), Абубакардул цIуллу-сагъшиврул тагьар ва бюхъу-хъит хIисавравун лавсун, аьра­лий комиссариатрай уцин рязи хьуну бур.
– Хасъсса аьралий операциялийн буцлацисса чIумал, оьрмулул шиннардих бурувгун, нава къауцинтIишиву ттун бувчIлай бия. Мунияту, военкоматрайн лавгун, хушрай гьансса аьрза чивчуссия. Ттун бувчIлай бия ххуй­сса пишакар, БМП-лул оператор-наводчик хIисаврай нава тийх аьркиншиву, ччай бия Ватандалийн кьини дурксса чIумал ттула бурж лахъан. На ура аьралуннал ва политикалул хIадуршиннарал отличник. Ттула кIулшивуртту ва опыт аьралий операциялий бучIи лякъиншиву бувчIлай бия. Ххюва-ряхва гьантлува комиссариатрая оьвкунни, ачин хIадур хьу куну. Шаппаминнан уттигу цичIав къакIулссия. На щарссанихь учав, хъамал бучIантIиссарча, дукра дува куну. Хъамал тIайла бувккун махъ бусав. Га хъювсул бувккунни, амма дакI данмур увкунни, – буслай ур Абубакар.
Абубакар, жагьилний, аьралий къуллугъ лавхъун увкIун махъ, личIи-личIисса давурттайгу ивкIун, яла зун ивкIун ур муниннин 20-хъайсса шиннардий цува тренировкарттайн занай ивкIсса ДОСААФ-рай. Абубакар ур мотокроссрал спортрал мастер. Цимилагу хьуну ур мотокроссрал Дагъусттаннал чемпион, Аьрасатнал Кьиблалул федерал округрал чемпион, мукуна Аьрасатнал чемпионатрал призер. Ванал бур 7 оьрчI, миннава 3 — мюрщисса.
Абубакар усса, Дагъусттанная цалчин хушрай аьралий операциялий гьуртту хьун наниминнал кьюкьлуву 31 инсан ивкIун ур. ХIайп, уттинин мукьуннан жан дулун кьисмат хьуну бур, 7-8 инсаннайн щавурду дирну дур.
– Учебный лагерьданий жу кIибавчIунав. 16 инсан (Барс-14) Луганскаллал областьрайн тIайла увккуна, 15 – Херсоннал областьрайн (Барс-4). На Херсоннал областьрайн агьра. «Барс» цIанилусса ми циняв хушрай бувкIсса, оьрмулул цахъи хъунисса аьралитурая хьусса батальоннур. Мукунсса 30-нния ливчусса батальонну буссар, – тIий ур Абубакар.
Мяйва барз хьуну бур Абубакардул аьралий операциялий. Ванан «За мужество и отвагу» ва «За заслуги перед Отечеством» медаллу дулун ккаккан бувну бур.
Абубакар буслай ур, цивппа дуки-хIачIиялул, лахху-ликкулул ва гьарица аьркин дагьлагьимунил дузал бан ххуйсса кумаг буллай бушиву Халкьуннал фронтрал ва ятсса инсантурал.
– Жула дукрарду: ккурккимай, бакъухъ, вивра, аьрайн гьавккури бусса посылкартту тIиртIусса чIумал шаппайн бивссаксса шару.
Сант дагьну дунура, барчаллагь тIий ура Халкьуннал фронтрал каялувчи Жамалуттин Шигьабуттиновлухь ва ванал лагма лавгминнахь, дуклаки оьрчIахь, жу дакIнийсса гьарицагу инсаннахь.
Аьралитурал дакIру тIурча, ххари дайва оьрчIая бувкIсса дакIнийхтуну чивчусса чагъардал. ЖучIан мукунсса чагъарду бувкIунни Хъунзахъиял райондалийсса Самилах шяраваллил школалул, МахIачкъалаллал 5-мур, 7-мур лицейрдал дуклаки оьрчIая, Избербашуллал реабилитациялул центрданийсса, детдомраву­сса оьрчIая. Цинявппагу чагъардай оьрчIру жул дакI дансса махъру чичлай бия. Ххувшаву чIа тIий бия. На кIилий ххари хьура нава дуклай ивкIсса, ва цIана ттула оьрчIру дуклакисса 7-мур лицейрава ча­гъарду бувкIсса чIумал. Яла-яла, аьралитуран асар хьунни детдомрава­сса оьрчIал, нацIу-кьацIугу дирхьуну, гьан дурсса посылкартту ва ча­гъарду. Нину-ппу бакъасса оьрчIру дакIнийн кьувтIунни, – тIий, хъювсул уклай ур Абубакар.
Абубакардул ца арс Каспийскалий кадетътурал корпусраву усса ур. Ванал сурат лархъун дусса дур ва аьраличунал арсри тIий.
«Буттай, на вия пахрулий усса­ра», – тIий ия тIар арс ваначIан оьвтIисса чIумал.
Шиккува бусан, Абубакардул чIивима уссу, Рустамгу, хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай уссар. Ва лавгун ур тихун май зуруй. ЦIана Рустам Луганскаллал областьрай ур.
Абубакардун, Рустамлун, цинявппагу аьралитуран чIа тIий буру, лайкьну цала буржгу лавхъун, цIуллуну, сагъну цала кулпатирттавун зана шаву.