Къювурдал кIаралуну хьусса шин

ТачIав къагьансса ххива ва шин яла. Ларгун ляркъунни янил ляпI учиннин.

14-мур июнь. На гъюжу був­ккун лавгсса кьини.
Даркьусса, барачатсса шин чIа учару жува кувннахь кувннал ЦIусса шинаву. Даркьуну дайдирхьуна ттунгу 2022 шин. Ттула оьрмулуву яла даркьумур шинну хьухьунссар тIий буссияв. Кьуния кIира шин лаякъатраву ялапар хъанай дурну махъ, ЦIусса шин дайдихьулий на бивзссияв ттула къатлувун. Дагъусттаннай ца яла хьхьичIунмур ва вихшаламур строительствалул компаниялун ккаллисса «Инвест-Групп» компаниялуща ттула даврия ца шаттирал манзилданий къаттагу лавсун, ттунна ччикунсса ремонтгу дурну, дишайний дишаймургу дирхьуну, так ца телевизор ласун ливчIун буссия.
Яла хъунмур ххаришивугу дикIайва зунзулчаннахь хьхьиричIан гьавансса. Ца ххира­ссияча ттун хьхьирил зуманицI хьхьирива буклакисса бургъил тIинттай зиярат буллан. ЩатIал чIурдах вичIилий щябикIаван. Къягъран ччатI мюрш буллай, хьхьирил зуманийх сайр буллан. Шагьрулул цумур зуманив ялапар хъанай бухьурчагу, на кIюрхгу хьхьирил зуманицI хьунадакьинну шания бизайссияв, уттубишин хьхьичIгу хьхьирил щат1ащал щурщу бан лагайссияв.
Тти къабагьавантIиссар ттун архния хьхьирийн букIлан, хьхьи­ричIан битанмагу ца шаттирал манзилли бусса. Мукун ххарисса асардай ттула къатлуву бутанмагу шанма гьантта бувтун, ялун бивунни хасъсса аьралий операция.
Къалавсунма ливчIссар телевизоргу.
Кулпатрава шама арс – кIия уссил, ца ссил, Украиннал аьрщарай хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьун лавгния шийннай рахIатшиву дакъая, дяъвилул оьсса хъапа жуйхвагу бищунсса дакIнил буслай бухьунссия. Я вас-ццах чурххава къабуклай, я пикрирду ссахухчIав къалаглай, ласу-ка бухIаврил ду-думур дунийра личIлай дия.
Ттул яла хъунмур хIучI бикIайва макIурдия, ттухьва кIараллил щялмахъ тачIав къабусайну тIий. ТIааьн дакъасса макI итталун къадагьаншиврул, шанул ккик къакуну най бия гьантри. КIюрххил чаклил чIун хьуннин ссаха-бунугу зий лякъайвав, чаклийн къабивзун къаличIан. Зунзулчаннахь дурмур дуаьри ЗанначIан дияй­сса тIий. КIюрххил чак бувну махъ анжагъ бигьалаган чулий багьарча ба­къасса, я ляпI къакуну, лавгун бия мукьцIаллий мукьва гьантта. Уссилми оьрчIру бувагу кIийлва бувккуна ваксса хIаллай связьрайн, ссилманая цукунчIавсса хавар бакъая. УкканцIа телефондалувун ялугьлай лякъайвав.

Апрель зурул 5-мур кьини, 21 ссят ва 33 минутI.
Алик чIалай ур связьрай. Ттула яруннийн вих хьун къахъанай ливчIун бура цал. Яла гьан дав голосовой: «Алик, мусий, ина чув ура, ниттирссил ххазинай? Ина Аллагьнал яивуй!» – тIий.
«На шийх ура, ниттирссий, на ххуйну ура. Связь дусса кIанттайн ивну, шаппайн, чичлай ура», – тIисса жаваб дуркIунни.
Гьунттиймур кьини ттул ларгуна ххаришиврул цадакьартту бачI­лай.
Гания мукьах гьантри ляхну уккайва Алик связьрайн. «На ххуйну ура! Буруккин мабулларду!» – учайва.
Къалахъиларгуна жул дакIур­диву, чансса духьурчагу, паракьатшиву.

Июнь зурул 11-мур кьини…
Агь, цанъя га кьини Аллагьнал на кIукIлу бувну шанаши бувну бивкIсса! Къабувнува ливчIуна кIюрххилсса чакгу, дуаьрттугу. ХIакьинугу дакI дуссар, нара га кьини дуаьртту къадурну лирчIун тIий хьусса кунна га оьзру.
Ххюва гьантлул хьхьичI чивчуну бия махъва-махъ Аликлул ттучIан. На чивчумунин тIурча, жуав къадуркIуна. Дурагу дурккуну дия июнь зурул 9-нний. НиттичIан, буттачIан чивчуну бурхха тIий, паракьатну бура. Амма июнь зурул 10-ннил хьхьуну куну бия ниттихь ва буттахь махъва-махъсса жап.
«ВицIун даркьусса кьини хьуннав, ниттирссил ххазинай!» – тIий, чичайссия на гьарца кIюрххил АликлучIан.
Къадирну дия ттул смс-ру 11-ннийгу, 12-ннийгу, 13-ннийгу, 14-ннийгу.
Ци-бунугу бивкIссания, баян­ссия, гьай-балики, связь дакъасса кIанттай икIан тIий буру. Шанма-мукьва гьантта хьуну бия жул , ссая­чIав хаваргу бакъа, зий-занай, шамагу оьрчIал бакIрая цадакьарттугу бачIлай.

14-мур июнь, 16 ссят ва 43 минут. Телефон канил дургьуну, ватсап тIиртIусса – ссу чичлай бур чIу (голосовой). ДакIнивун багьунни ххуй бакъасса илгьам, зурзу тIун диркIунни кару.
«ТтучIан ДНК ласун бувкIу­ннихха, ттул къаттавагу къаччувччурвав?» – бавунни ссил леххаву.
КъатIайлассар! Къабюхъай­ссар! Аликлул бакIрая чIара дагьансса чара бакъассар! – вай пикрирдащал най бура Сулакьрайн. Телефон дур кьакъадагьавай – бавма ци хавар бурив, оьвтIий. Лахъишиву ция га кьини ххуллулгу. КъатIайласса лявкъуния тIий, лабизлай бура Аллагьнайн. Хъунмур хIучI бия ссил къатрал къапу тIивтIуну къалявкъуния тIисса. Хьун бумур хьуну бия, къапугу тIивтIуну, илгу бавтIун, шяравалу рутавайсса яслил чIугу…
Агь, га хьхьу – чани хьуннин, царагу лухIи чIара къалирчIун, щала бакI кIяла хьуну лавгсса! Ялагу шанна лахъисса хьхьу – бур тIар, бакъар тIар тIий, ца чIирисса вихшала къакьукьлай руртсса.
Бухлавгссар тания мукьах ттул оьрмулуву хьхьирил зуманицIсса зунзулчанигу, хьхьирил щатIал чIурдугу. Цалагу къалавгссара хьхьирил зуманицIун я кIюрххил, я кьуннил. Бавщуссар ттул ялув баргъгу, левшссар цIурттигу. ЛивчIссар так Аликлуясса аьпа, на бутIа-бутIай батIлатIисса.
Ттула даймургу дурну, къювулул кIараллий бакI дирхьувкун, канил дугьара телефон, цал ххал дувара цинярда суратру, яла вичIи дишара голосовойрттах, яла тIурча, байбишара ганал гьалмахтуращал жап тIий. Гайннал дакIнийн бичавурттал, цал-цал, пиш учингу бувара. Укун ларгунни ва шин.
Лавгунни жул ца акъа акъу, оьрмулул 30 шин бартлаганнин чувшиврий жан дуллуну. Ватандалул ххуллий жард къачин хъа бувну, ганийн хаин къавхьуну, ватандалийн ва гьалмахтурайн дакI тIайлашиву дурурччуну. Мукьва ссил къюкIурдиву духIан захIматсса къювурду кьариртун, илданул дакIурдивун пахруну увххун.
Жул дакIурдивусса къювурду, цахъис духьурчагу, рахIат дуллай дур илданул дянив жула арсная­сса аьпа уттавану бушиврул, хъамакъаитансса давуртту дуллай бушиврул.
Аликлул цIагу дирзун, мармарчарил ула тIиртIунни Хъусрахь спортзалданий, мармарчарил ула лачIун дурунни мукьилчинмур классраву Алик дуклай ивкIсса Кизилюрт шагьрулул 5-мур школа-гимназиялул чIирай ва цува ялапар хъанай ивкIсса Сулакьрайсса къатрал чIирай.
НахIакьсса къахьуннав ттул Аликлулгу, хасъсса аьралий операциялий жанну дуллусса ва миллатрал кунмасса язими арсваврал оь экьибутIаву, хьуннав му дакьаврил ххуллийсса! Сагъну-саламатну занабикIаннав хIакьинугу ватандалул ххуллий бурж биттур буллали­сса жула жагьилтал!