Жижара

Аьвдулкьадирдул арс МахIаммадов Зайнуттин

Хъун бакъасса хIаллай къашавайгу ивкIун, оьрмулул 85 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Уручуллал жяматралгу, лакралгу, щала Дагъусттанналгу лайкьсса арс, хьхьичIунсса аьлимчу-физик, ххаллилсса чув-адамина, Аьвдулкьадирдул арс МахIаммадов Зайнуттин.
Увну ур Зайнуттин 1938-кусса шинал Ахъушиял райондалийсса Уручуллал шяраву цIанихсса тухумрал дянив.
Ванал бивтсса оьрмулул ва элмулул ххуллу ччинал дахIалай чинсса бур. Зузаврил сайки щалва оьрмугу бавхIусса бур МоскавуллацIун.
Цалла давурттал уртакьтурал дянивгу, Москавливсса циняв дагъусттанлувтурал дянивгу ванал цIагу, сийгу яхьуну дур бюхттулну, кьадру-кьимат ххину.
Зайнуттиннун ххишала бакъа ххирая цала буттал билаятгу, цува лявхъусса мина-гьанугу, ччя-ччяни учIайва Дагъусттаннайн, ияйва буттал шяравун.
Зайнуттин аьпалухьхьун лагаврил хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванал арснахь Аликлухь, уссурваврахь ХIажинахь ва Аьлиллухь ва махъсса щалагу агьлу-авладрахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав!
Уручуллал жямат


Апаннинал арс Ссамадов Жабраил

Оьрмулул 73 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ЧIяйннал шяраватусса ххаллилсса чув, Апаннинал арс Ссамадов Жабраил.
Жабраил увну ур 1950-кусса шинал ЧIяйннал шяраву Апаннинал ва ПатIиматлул къушлий. Буттал шяраву 10 класс бувккуну махъ ва лавгун ур армиялийн. Германнаву шанна шинай къуллугъгу бувну, зана хьуну махъ ванал оьрму лавгссар Москавлив. Тикку «Ремстройрай» зийгу унува, ванал къуртал бувссар Москавуллал строительствалул институт, язи бувгьуссар инженер-строительнал пиша. Зий ивкIссар цала язи бувгьусса пишалий личIи-личIисса кIанттурдай. Цува зий, захIмат буллай ивкIсса гьарцагу коллективрал дянив ванал кьадру-кьимат мудангу лахъну бивкIссар.
Ва ия цаярасса тIалавшинна хъуннасса, дакI-аьмал уздансса, мюхтажнал чIарав ацIан мудангу хьхьичIунсса инсан. Жабраиллун ххишала бакъа ххирассия Лакку кIанугу, буттал шяравалугу, шяраваллил жяматгу.
Цибанссар, къахъунмасса оьрмулий личIи хьунни жуятува оьвхъусса чув, бусравсса инсан. Жабраиллул бивкIулул кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру кулпатрахь Людмилахь, арснахь Шамиллухь, уссурваврахь МахIаммадлухь ва Шамиллухь, ссурваврахь СултIанатлухь, Аьишатлухь, Асиятлухь, ниттиуссихь ТIалхIатлухь ва цинявппагу мачча-гъанминнахь. Жабраиллул барачат махъ ливчIун лякъиннав, ванал рухI чаннаний, чурх кIукIлуний бишиннав.
ЧIяйннал жямат


Москавливсса дагъусттанлувтурал цIания

Жуятува личIи хьунни, Да­гъусттаннай акъассагу, Москавливсса Дагъусттанннал диаспоралул дянивгу мудан сий дуну ивкIсса инсан, аьлимчу-физик, «Сигма-Оптик» АО-лул генеральный директор, Москавуллал «Да­гъусттан» Культуралул центрданул президиумрал член, ДР-лул элмурдал лайкь хьусса ишккакку, Аьвдулкьадирдул арс МахIаммадов Зайнуттин.
Элмурдал академиялул Кристаллографиялул институтрачIасса аспирантурагу бувккуну, физика-математикалул кандидатнал цIа дурурччуну махъ, 1970-ку шиная шийнай Зайнуттин зий ивкIссар Щалагу Аьрасатнал Физика-техникалул ва радиотехникалул элмийсса хъиривлаявурттал институтраву, чIавама зузалая айивхьуну, отделданул начальникнайн ва заместительнал къуллугърайн ияннин.
З. МахIаммадовлул тIайланна­сса гьурттушиврийну сакин дурну диркIссар космосрацIунсса медициналул ва экологиялул хъиривлаявурттал аппаратура. Ва хъана­хъиссар 70-нния ливчусса элмий­сса захIматирттал автор, 20 патентрал заллу.
1991-ку шиная шийнай Зайнуттин МахIаммадов зий ­уссия «Сигма» оптикалул генеральный директорну. Шикку итабакьлай бивкIсса аппаратурардава­сса чIявуми бивкIссар хъуннасса тIалавшин дусса.
Ванал оьрмулул дус, кулпат Людмила Александровна, лахъсса категориялул хIакин-гематолог, цила аралуву мудангу хьхьичIунсса пишакарну бивкIссар. Цуксса хIайпнугу, ва аьпалухьхьун лавгунни 2019-кусса шинал.
Москавуллал Культуралул центр «Дагъусттан», дакIнийхтунусса къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай бур Зайнуттиннул арснахь Аликлухь ва ванал кулпатрахь, уссур­ваврахь ХIажинахь ва Аьлил­лухь, ссихь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Дустурал, Москавливсса дагъусттанлувтурал ва даврил уртакьтурал дакIурдиву личIантIиссар Зайнуттиннуясса бусравсса аьпа.
«Дагъусттан» МЦК-лул
президент,
Зайнуттиннул хьхьичIунсса дус Арсен ХIусайнов, МЦК-лул Президиумрал члентал, москвичтал-дагъусттанлувтал


Аьбдуллагьлул арс Агъаев Рамазан

Апрель зуруй аьпалухьхьун лавгунни ДР-лул лайкь хьусса учитель, АьФ-лул КIулшивуртту дулаврил хIурматлувсса зузала, Хъювхъиял шяравасса Аьбдуллагьлул арс Агъаев Рамазан.
Рамазан чIярусса шиннардий учительну ва директорну зий ивкIссар ЦIуссалакрал школалий. Ванал дишайссия физикалул дарсру. КIулшивуртту дусса учитель ва тIалавшинна дусса каялувчи ия.
РухI хъинний дишиннав. Алжаннул ххари аннав.

Агъахъул-Агъахъул –
Хъювхъиял ххуй халкь,
Аллагьнал чичрулий
жучIан бивчуми,
Зун дакIний бухьунссар
микIлавчI «ЦIуссалак»
Шяравун бувкIсса чIун,
захIматсса тагьар.

ЧIявусса халкь бувкIссар
жул райондалийн,
Жул цIасса жяматрал
ми кьамул бувссар,
Буххира! – увкуну,
захIмат заманнай
Думур кIи дарчIуссар,
чIарав бавцIуссар.

Рамазан Агъаев,
чассара чинна?
Хъун оьрму бувтунни
ЦIуссалакрачIа,
Шайссаксса захIматру
инагу бувссар,
Хъуна «муаьллимнайн»
вил цIа гьаз хьуссар.

Жула язисса душ жу
вин буларду,
Ялун цIа «Фараон»
жу вин дизарду.
Ина дарс дирхьунал,
чув бухьурчангу,
Вияту цIа дурну,
кьуртти гьаз байссар.
Ванал дарс дирхьуминнал цIания Зайнулла Мирзаев


Шагьмарданнул душ Ссунгъурова Гулихан

Уттигъанну жуятува лавгунни КIундиннал шяравату­сса, «Дараччи» клубрал вакилну бивкIсса ва жул дянив хъинну бусравну ва хIурматрай бивкIсса хIакьсса лакку хъамитайпа, ххаллилсса инсан ва дакI марцIсса зузала, Шагьмарданнул душ Ссунгъурова Гулихан.
Цила бюхъу-хIарачатрайну личIи-личIисса наградарттан ва хIурматрал грамотарттан лайкь хьусса Гулиханнул захIматрал ххуллул дайдихьу хьуну дур 1971 шинал, Даггосуниверситетрал филологиялул факультетгу къуртал бувну. Зий бивкIссар ва Хасавюртуллал янна дуруххай фабрикалул цехрал хъунмурнугу, яла Дагпотребсоюзрал кадрардал отделданул хъунмур инструкторнугу.
Жаваблувсса пишакар хIи­сав­рай, 1986 шинал Гулихан бивтссар 130 хъамитайпа зий бивкIсса, «Бирюза» тIисса предприятиялул директорну.
ЛичIи-личIисса къуллугъирттай зий ва лайкь хьуссар «За доблестный труд» ва «Ветеран труда» медаллангу.
Гулихан жуятува лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арснахь ва ванал наслулухь, уссур-ссуннахь, КIундиннал жяматрахь ва КIулушацIрал шяраватусса ванил ласнал ляхъиндалухь.
Гулиханнул бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав, алжаннул ххари баннав.
М. Илиясовал цIанийсса «Дараччи» клубрал вакилтурал цIания Гульшан Хасаева