Жижара

Бадавинал арс ХIасанхIусайнов ХIасанхIусайн

Оьрмулул 68 шинаву, захIматсса азардануща ххассал къавхьуну, аьпа­лухьхьун лавгунни ЧIяйннал жяматран ва Щурагьиял агьалинан хъинну бусравсса, цува зузи­сса коллективраву хIурмат лавай­сса инсан. ХIасанхIусайн увну ур ЧIяйннал шяраву 1955-ку шинал, учитель Бадавинал ва Аминатлул кулпатраву. ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, увххун ур Дагъусттаннал педагогикалул институтравун. Ва къуртал бувну махъ тIайла увккун ур ЦIуйшиял шяравун учительну зун, зийгу ивкIун ур кIикку мяйра шинал мутталий.
1986-ку шинал ХIасанхIусайн увкIун ур Щурагьун цалва кулпатращал архIал, шикку пенсиялийн укканнин зий ивкIун ур 8-мур школалий. ДакIнийхтуну бивхьусса захIматрахлу лайкь хьуну ур «Лахъсса категориялул учитель», «ЗахIматрал ветеран» тIисса цIардан.
Ва ивкIссар математикалул ва физикалул экзаменну ххал дайсса комиссиялул членну. Пенсиялийн увккун махъгу ванал хIадур був­ссар чIявусса оьрчIру, душру экзаменнайн, цIана ми зий бур личIи-личIисса шагьрурдай, республикалул школарттай.
ХIасанхIусайннул чIун да­къасса бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь Кумсиятлухь, душваврахь Лаурахь, Гулизардухь, Альбинахь, арснахь Гьаруннухь, уссурваврахь, ссурваврахь, ссурахъаврахь, цинявппа мачча-гъаннахь.
ХIасанхIусайннул бунагьир­ттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав, ванан къабуллусса оьр­мулул бутIа махъминнан ххи баннав. Амин!
ЧIяйннал жямат


МахIаммад-Рамазаннул душ Кьурбан­махIаммадова ХIулаймат

Декабрь зуруй 82 шинал оьр­мулуву дунияллия лавгунни захIматрал ветеран, дакI-аьмал ххуйсса, гьарцагу кIулначIа хIурмат бусса, ас-намусрал бувччусса хъамитайпа, ацIва оьрчI тарбия бувсса Нину-Виричу, МахIаммад-Рамазаннул душ КьурбанмахIаммадова ХIулаймат.
Бувну бур ва январь зуруй 1939 шинал 1-мур ЦIувкIуллал шяраву. ЦIуссалакрал райондалий лас МахIаммадлущал, ххаллилну тарбиягу бувну, чивун буккан бувссар 10 оьрчI. Махъсса шиннардий ЦIуминалийн бивзун, оьрчIал ва миннал наслулулсса буллай, цIусса кIанттай миналул хьуну буссия. ХIулаймат буссия захIмат ххирасса, гьарцаннащал хIал бавкьусса, бухху-букку, хъамал ххирасса, чIахху-чIарахнан, мачча-гъаннан маслихIат буван чялишсса, инсантал лагма лаган буван усттарсса хъамитайпа.
ДакIнийхтунусса кьурчIи­шиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, вайннал наслулухь, гъан-маччацириннахь. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав, ХIулайматлул бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари баннав!
1-мур ЦIувкIуллал
ва Ккуллал жямат


Гъазил арс Аьвдулкьадиров Аьвдуллагь

Январь зурул 7-нний, цIуцIи шанийнгу къаагьну, хар-хавар бакъа аьпалувух ивхьунни Сун­батIлиятусса Гъазил арс Аьвдулкьадиров Аьвдуллагь.
Аьвдуллагьлул бутта Гъази Хъун дяъвилул инвалидъя, нину СалихIат мува дяъвилул захIматрал фронтрал гьур­ттучи ия.
СунбатIуллал школагу къуртал бувну, Аьвдуллагьлул бувккуссия Щурагь автошколалул курсру. Зий ивкIссар Гъумук Лакрал театрданул автобусрай, Гьанжилив «Авиаагрегат» заводрай, Машлул министерствалул автобазалий щупирну.
Аьвдуллагь гьарцагу чулуха хIал бавкьусса, дустурал, уртакьтурал дянив хIурмат бусса инсан уссия.
Аьвдуллагьлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпат Сувардухь, арс Расуллухь ва махъсса цинявппагу уссур-ссуннахь. Цал аьпа баннав, ванан къабуллусса оьрму махъминнан булуннав.
СунбатIуллал жямат


Сиражуттиннул душ Гъази­махIамадова ХIалимат
Декабрь зуруй лавгунни дунияллия оьрмулул 83 шинаву ххаллилсса хъамитайпа, захIматрал ветеран, Бархъаллал шяраватусса Сиражуттиннул душ ГъазимахIаммадова ХIалимат. Бувну бур ва Бархъарав 1939 шинал, ччяни ласгу дунияллия лавгун, яхIлий ряхва оьрчI ччаннай бацIан бувну бур. Ванил сайки щалва оьрму гьан бувну бур колхозраву зий, захIмат буллай. ХIалимат буссия гьарцаннал хьхьичI дакI тIиртIусса, хIал бавкьусса, хасият иминсса хъамитайпа. ХIалимат дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь, наслулухь, гъанцириннахь, цув алжаннул ххари баннав, рухI бигьаний дишиннав!
Бархъаллал жямат


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ТIаннул ЦIувкIратусса Буттаева Туказманнухь, мунил арсваврахь, уссу Сяидлухь, ссурваврахь, шяраваллил бакIчи Казбеклухь, щалагу ЦIувкIуллал жяматрахь, зул язисса арс
МахIаммад,
чувшиврий жан дуллуну, аьпалухьхьун лагаврийн бувну.
ЗахIматсса дард духIансса кьудрат ниттихьхьун Заннал дулуннав. МахIаммадлул бивкIу дакIнийнува личIаннав.
СунбатIуллал жяматрал цIанияту МахIмуд Аьлилов


МахIаммадлул
аьпалун

Шамилчинсса арсри
ТIаннул ЦIувкIрату
Язисса бивкIулул
батIул хьун увсса,
Аьрасат буручлай жангу дуллуну,
Халкьуннал дакIнивун
абадлий увхсса.

Леонид, Дибиров –
мигу вил дустал,
Ца чувшиврул ххуллий
жанну дуллусса,
Ххув Заннал измулий,
хьул буну-бакъа,
Хьунабакьинхьуву зу алжаннуву.

ЗахIматссар лякьлул дард
гьарцагу ниттин,
ЯхI бува инагу, къучагънал бавай:
Ласайссар хьхьем бургъил,
цуксса ганзнугу,
Лаяйссар аьрщигу,
лаянссар дакIгу.

Яллагь, хIалал хьуннав,
ЦIувкIуллал хъамий,
Зу буллусса ккукку
зула арсвавран,
Душманнал хъазамрай
хъуру бивхьуну,
Ватан ядансса яхI
миннан буллусса!
МахIмуд Аьлилов