Жагьилтал цачIунмай буллай

Ккуллал райондалий Вихьуллал шяраву хьунни райондалул бакIчинал занази Кубокрайнсса волейболданул турнир. Ваний гьурттушиву дунни райондалул шяраваллал командарттал.

– Ва турнирданул мурад – жагьилтурал цашивур, волейбол тIурча, мунил дайдихьур. Шикку жагьи-жугьулт кувннащал кув кIул хъанахъиссар, патриот зумуну тарбия хъана­хъиссар. Мероприятие хас ду­ссар, 1-мур майрал байрандалун дакъагу, Украиннаву хасъсса аьралий операциялий аьпалул хьуминнангу, хIакьинусса кьини аьралий иширттавух гьуртту хъанахъиминнангу, – увкунни райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул.

Гьурттучиталгу, тамашачи­талгу рязину ливчIунни, вайннал чIа увкунни сиптачитуран ванияр тихуннайгу укуннасса давур­тту дуллансса кьудрат.
Турнирданий хьхьичIун дур­ккунни Вихьуллалмур команда, 2-мур кIану бувгьунни Ккуллал шяраваллил командалул, 3-мур – Хъусращиял командалул. Ххув хьусса командарттан буллунни кубокру, дипломру ва дакIний личIансса бахшишру.