Дакьаврил цIанийжан дуллунни

СВО-лул операциялий гьурттушиву дуллай 2023-ку шинал июньдалул 19-нний къучагъшиврий жан дуллуссар Щамхалов Аьду Исмайл арснал. Ва увну ур майрал 6-нний 1983-ку шинал Ккуллал шяраву, чIявусса оьрчIру бусса кулпатраву. ЧIивину унува Аьдун кIул хьуну бур захIматрал кьадру.

Аминат АхIмадова

Школалий дуклакисса шиннардий ва чялишну гьуртту шайсса ивкIун ур школалий ва райондалий хъанахъисса иширттавух.

Школагу къуртал бувну ва лавгун ур Аьралуннаву къуллугъ буллан. Тиккува хIукму хьуну бур Ватан дуруччаврин оьрму хас буван. Дуклан увххун ур К.К.Рокосовскийл цIанийсса лавайсса аьралуннал командный училищелувун. Аьралуннал хIаписар хьуну махъ, Аьду цимилагу гьуртту хьуну ур аьралий иширттвух, лавайсса даражалий биттур буллай ивкIун ур аьралий бурж.

Луганскаллал Халкьуннал Республикалий Кременная шагьрулучIа талатавриву, вас-ццах бакъа неонацистътурая гьалмахтал ххассал буллай, жан дуллуну дур. Ва лайкь хьуну ур Чувшиврул ордендалун. Дур ванал цаймигу хIукуматрал чулухасса наградартту.

Июльданул 28-нний Ккуллал шяраву Аьду Щамхаловлул ц1а абад дуллалисса батIаву хьунни. Мармар чарил ула лархъунни цува дуклай ивк1сса школалул чIирайн.
Аьпалул улагу тIитIин, аьраличугу дакIнийн утан школалийн бувкIун бия райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Анатолий Давдиев, шяраваллал бакIчитал, личI-личIисса идарарттал зузалт, мачча-гъанми, жямат ва хъамал.

БатIаврий Анатолий Давдиевлул чIурчIав дуруна Аьду Щамхалов дакI кьянкьасса чув ивкIшиврий, укунсса вирттавралли дунияллий дакьаву ва паракьатшиву дуручлачисса увкуна ванал. Махъру лавхъуна мукунма хъамаллурал, мачча-гъаннал ва дустурал. ДакIнийн дирчуна школалий дуклакисса чIунну, бувсуна оьрмулул лахIзардая. Гьарцанналгу бувсса ихтилатраву кIицI лавгуна ва ка-кумаг бан хьхьичIунсса, зунттал чувнал хасият дусса, ххаллилсса чув ивкIшиву.

Оьрмулул ххуллурду ци чулйнмай баххана хъанарчагу, райондалийсса школарттал чIирттай абадлий личIлай дур дакьаврил цIаний жанну дуллусса вирттаврал цIарду. Халкьуннал дакIурдиву вайннал хIурмат лавайссар, пахрулий бу­ссар.