Ватанчишиврийсса балайрдал конкурс

Ккуллал райондалул шяраваллавусса библиотекарттал ялун нанисса никираву цува лявхъусса кIанттул чулиннайсса кIункIу тIаву, ганил тарих кIул дуллан ччишивуну оьрчIру тарбия буллалавриву хъунмасса кIану бугьлай бур.

Шяраваллавусса библиотекарттаву шай диспутру, бувккусса луттирдан хас дурсса конференцияртту, лакрал, Дагъусттаннал, оьруснал чичултрал, шаэртурал юбилейрдан хас дурсса батIавуртту.

Хъиннува кIицI буван ччива Ккуллал шяраваллил библиотекалул каялувчи ХIажиева Аьйша, ва Ваччавсса дязанавумур библиотекалул каялувчи ХIажиаьлиева ПатIимат. Вана уттигъанну апрель зурул 20-нний Ваччавсса библиотекалул читальный залдануву хьунни райондалул библиотекарттал каялувчитурал хIасул бувсса ялун нанисса 72-мур Ххувшаврил кьинилун ва ЧIяйннал шяравасса СССР-данул Виричунан ЦIаххуй Маккаевлун 100 шин там шаврин хас бувсса балайрдал конкурс.
Шикку оьрчIал балайрду учаву дакъагу, дурккуна дикломоциярттугу. Сайки циняв оьрчIру лавххун бия аьралий формарду. Вайннулгу хъиннура сий дутлай ва конкурсрал агьамшиву душиву тасттикь буллай бия.

ХIажимурад ХIусайнов
Суратрай:Конкурсраву гьуртту хьусса оьрчIру