Жагьилсса каялувчитал

Апрель зурул 20-нний Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал администрациялийн ахттайнин бувкIминнан янилун багьлан бивуна циняв отделлал кабинетирттаву къуллугъру биттур буллалисса жагьилсса оьрчI-душру.
Ккуллал райондалул администрациялул кушурдал каялувчинал, ХIажиева Надеждал бувсуна ттухь:
— Щала Дагъусттаннай нанисса, «ТIиртIусса власть», — тIисса баян бувулийн бувну ва 21-нний апрельданул хьуна дакьайсса кIанттал сакиншиннарал кьинилун хас дурну, Ваччиял ва ЧIяйннал школарттал 9-11-мур классирттаву дуклаки оьрчIру биттур буллай бивкIссар райондалул администрациялул отлеллал бакIчитурал буржру. Вай оьрчIру сайки циняв уттива цала цукунсса оьрмулул ххуллу бугьанссарив кIулсса оьрчIру бур. Вайнан ччай бур муниципал, кIанттал сакиншиннардил каялувчитал хьун.
На буллусса суаллан жавабру дуллай оьрчIал бувсуна райондалул бакIчинал (вайннавасса цаннал) буллусса бигар биттур буван хIарачат буллай бивкIшиву. Жувагу чIа учинну жагьилсса каялувчитуран, дакIниймур барт лаганнав куну.

ХI. ХIусайнов

Суратрай: Жагьилсса каялувчитал