Буттахъал ирс буручлай

gs_9Июньдалул 27-нний Ккуллал райондалий Ваччиял шяравусса майданнив хьунни Дагъусттаннал цаппара районнал ва Ккуллал 14-рагу шяраваллал дянивсса, «Наследие» цIанилусса, аслийсса зунттал халкьуннал культура ккаккан дуллалисса фестиваль. ХьхьичIмур кьини ахттая махъ хъинну гужну чявхъа-гъарал ларчIун диркIун дунура, фестивальданул кьини цурда дюхлулсса, анжагъ тиву-шиву таксса дакъа ттурлу дакъасса, лап ххуйсса хьуна.

ХIажимурад ХIусайнов
Майдандалул ялтту чулийсса чIирал лахъишиврий лархъун дия циняв шяраваллан хас дурсса, уттизаманнул хъунисса суратирттащал­сса баннерду. Цалла-цалла шяраваллил баннердал хьхьичI тIивтIуну бия тIахIни-кIичIу дирхьусса, личIи-личIисса дукрардащалсса къатта-къушру, ялагу, модалувун багьсса куццуй, вайннуйн «майданну» учай. Шикку ду-дакъасса манкьулат дакъая. ЛичIи-личIисса лагрурдал лаччибутурдая байбивхьуну, примусирттайн, керосинкарттайн, кавкиллайн ва къусрайн дияннинсса затру дия. Гьай-гьай, гьарца къушлил хьхьичI шяраваллал чулуха гьуртту хъанахъиминнал ккаккан дуллай бия буниялагу дувайсса зат­ру. Учиннуча хъурзилтту, парачив буваву, ппал дюххаву, бартбису, хъа щащаву ва цаймигу затру.
Фестивальданул давурттив дайдирхьуна райондалул Досуговый центрданучIату, цалла-цалла шяраваллал цIарду чирчусса улардащал, циняв Ккуллал райондалийсса шяраваллал вакилтал балай-гьалайрдащал Ваччиял майдандалийн бачаврищал. Буниялагу вайннах ябитлатисса чIумал, щюллисса янналувусса, Ваччиял даралул лагма бавцIусса зунттурдува караматну ябитлатисса хханссия. Хъинну авурну лархсса яннардащал бия цинявгу шяраваллал вакилтал.
Хъирив майдандалул лултту чулийсса сахIналия Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул баян бувуна «Наследие» цIанилусса, халкьуннал аслийсса культура ккаккан дуллалисса, фестиваль тIитIлатIишиву. Хъирив, га кьини сахIналул заллушиву дуллалисса, Ккуллал райондалул пресс-секретарь Хизриев Шамххалал дачин дуруна даву.
Цалчин сахIналийн бувккуна Ккуллал райондалул арамтурал хор ва инструментирттал ансамбль. Вайннал хъирив балай увкуна Хъусращиял шярава­сса Ванатиев Гришал ва Зулфия Даллаевал. Гьай-гьай, бувккуна сахIналийн, чара бакъа, ххаллилсса чIунил заллу РайхIанат ХIажиева. Ккуллал райондалул хъирив сахIналийн бувккуна Ахъушиял, Хасавюртуллал, Лакрал, Агъуллал, Лаващиял районнал балайчитал ва къавтIалт. Ахъушиял райондалул къавтIалтран сахIна биял къахъанай, ми тIайланма майдандалул дянив бувккун, мукун гур дагьан дурунахха, циняв лагма лавгун, хъатру ришлай, гьура-гьайта тIий, барчаллагьрай бия. Ттун вай къавтIалт ккавкссар дукIува «Щунудагъ-2013» конкурсрайгу. Циняв фестивальданий гьуртту хъанахъисса коллективрдан ва таксса балайчитуран дуллуна райондалул чулуха Барчаллагьрал чагъарду, ХIурматрал грамотартту ва ДР-лул Халкьуннал творчествалул Къатлул чулухасса бахшишру. Ми бахшишру ларсун бувкIун бия ва идаралул зузала Мурщиева Гюльнара.
Хъинну низамрай, цукунчIавсса дайшишру къархьуну ларгуна фестиваль. ЧIалай бия жулла, Ккуллал, райондалий культуралул тIин-тIааьншиву ссаву дуссарив кIулсса пишакартал чанну бакъашиву. ЦIуллу буваннав цийнявппагу.