Барча буллай буру

7gaz_6Ххаллилсса лаккучу, шяраваллил жяматрангу, гъан-маччанангу бусравсса, дакI-аьмал хъинсса ккуркличу Загьидинал арс ЯхIия Магьдиевлухь барча тIий буру ниттил увсса ххарисса кьини.

ЧIа тIий буру цIуллу-сагъшиву, ужагъраву ххаришивуртту, дуллалимуниву тIайлабацIу.
Ххирасса буттауссу, ниттиуссу! Вин тачIав ссалчIав буру­ккин къабагьаннав, оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу ххари уллай оьрмулия щалихханнин итаннав.
Ина ххирасса уссил,
ссил оьрчIру

————

Дизав зунттун на вил цIа
Ххирасса куяв
Сулайманнун
Куяв, ина увсса кьини
барча дан
НеххачIан лавгссияв
тIутIал кацI буван,
Къархьуна, ххирама,
чувчIав гуламан,
Так дараччив дия
хIадурну ххяххан.

Пикри бав ца зунттун
на вил цIа дизан,
ЧавантIиссар ганийн
на тти Сулайман,
Ящутари кIюрххил,
«ивзрав, арс» чаван,
Идрислущал дукра
дукан оьвчаван.

Гьармудан тIиртIунийн
вил ка дияннав,
Миллатран зунттуксса
хайр вия хьуннав,
Кулпатран, арс-душнин
мудан цIуллуну,
Микссара шиннардий
чIарав итаннав.
Щарнил бава Узу

———

Ца ппурттуву на шагьрулийн душничIан хъамалу бувкIссияв. Шагьру ххал бан кьатIув бувксса, шийнмай, тийнмай хъанай, душнил къатлуя бяйкьунна. ЦIувххуналгу къатIайлану бувсун, хъиннува арх бувцун лявкъунна. Ттухьра телефон ва арцу дакъашиву дакIнийн багьувкун, хъиннува къума лавгра. Му чIумал, на лакку инсан бусса бувчIуну, ца жагьилсса адаминал такси бацIан бувну, на шаппайн тIайла був­ккунна. Къатрал мурцIнихун бахьлаганнин га адаминал хъирив буруглай зукьлай бивкIра. Ганан цIа ХIасан-ХIусайн дия, цувагу ЧIаящатусса ия. Ва хIаясистурал дурцIусса дунияллий укунссагу бикIайсса бурхха инсантал тIий, ва чIаящиричунал дурсса тIул ххуй дирзун гьарнахь буслай буссияв.
ХIасан-ХIусайн! Ва жу­ла ххирасса «Илчи» кказитрайхчIин баян бан ччай бура вин хъунмасса барчаллагь. Вил оьрмулий барачат бишиннав, жан цIуллу даннав, ва цIанасса захIматсса чIумул ччанакрулувун къаирияннав, оьр­мулул ххуллурдай аьйкьинсса къабукканнав, щилчIав ххютулу къаличIаннав. ЧIа тIий бура вин талихI ва тIайлабацIу! Ттиния тихунай ина арс куна дуаьлувух ихьлахьиссара. Барачатсса кьаллуву ххиличIру чан къашайсса кунна буссар жулва лакраву мяърипат дусса инсантал. ЦIуллу баннав, цIакь бишиннав, щилчIав биялдаралу къаличIаннав жулва лак.
Сулайманова
Зугьайрат-хIажи,
ш. Ккурккул