Агьали кьамул бунни

12_ilchi_4Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалийн агьали кьамул бан увкIун ия ДР-лул финансирттал министр Билал Жафаров. Агьалинал чIявуми суаллу бия дянивмур ва чIиримур бизнес хьхьичIуннай дансса муниципал программарду зузи дан итадакьлакьисса арцуйн багьайсса.
Министрнал аьмну кьамул унни 10 инсан. Махъ буллунни агьалинал гьаз бувсса суаллу щаллу бан кабакьу бан. Цала кумагчитурайн тапшур бунни цинявппагу кIицI лавгсса суаллу сияхIрайн лавсун, ми щаллу бансса маслихIатру хIадур бан.
Укун кIантту-кIанттурдайва агьали кьамул буллалаврийну властьраща бюхълай бур социал-экономикалийн, ихтиярду дуруччаврийн, хIатта ичIаллийн багьайсса суаллахгума анаварну къулагъас дан.