13.05.2023

Архив по дням: 13 мая, 2023

«Кьурукьирттал балай»

Майрал 5-нний Ккуллал райондалул Халкьуннал аслийсса центрданий хьунни патриот зумунусса балайрдал конкурс. Ва хас...

«Аьпалул вахта»

Майрал 5-нний Ваччиял шяраву шадлугърал тагьарданий тIиртIунни «Аьпалул вахта – 2023» тIисса акция. Ваний...

Мархарайгу, дастархангу

МахIачкъалалив Поэзиялул театрдануву тIиртIунни Хъунайннал шяравасса жагьилсса художник Гульнара Аьлиевал давурттал «Мархарай» цIанилусса выставка....

Щардал школалий

Майрал 8-нний щала республикалий хьусса акциялул лагрулий Щардал школалийгу тIиртIунни аьпалул ула. Шикку дуклай...

Хъин дуванну щавурду

АбутIалиб Гъапуров Щавурду хъин данну ДакIурдива бувккун Дяъвилул пикри, Даврийн дирину дур Халкьуннал ликри....

Интнил байран Ххюлусмав

Апрель зурул 22-нний Ххюлуссуннал шяраву хьунни Хъурдаккаврил байран. Гьашинусса Хъурдаккаврил кьини цайнна ларсун дия...

ТIиртIунни аьпалул ула

Дагъусттан Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул сипталийну Ххувшаврил кьинилул хьунин республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни...