Хъамитайпалун яла аьркинмур – цихрасса къулагъасри

Хъамитайпалун яла аьркинмур – цихрасса къулагъасри

Хъамитайпа дакI дарцIуну бикIан аьркинссар цуппа ласнан ххирану бушиврий, ва чIумалли ваний хъару ххяххайсса. Оскар Уайльдлул нахIакь увкуну бакъар «Женщин не нужно понимать. Их нужно любить» тIисса махъру.

Шиккува ца хъярчгу. Ца щарсса мудангу цила адаминахь цIухлай диркIун дур: «Вин на ххирарив?» – тIий. Муналгу щарссанихьхьун укунсса жаваб дуллуну дур: «Нания вихь цал учав – ххирара. Балики, ва ишираву ци-дунугу дахханашин хьурча, на вин чара бакъа баян буванна», – куну. Хъанниннив ттюнгъасса махъру цал-кIил учаву гьа къашайссар.


***
Нигьа мабусаванни цайминнал хьхьичIгу кIицI лагаван зунна зулла щарсса ххирашиву, ганил хасиятрал ххуй-хъинми лишанну цал ххишала тикрал дуван.
***
Хъамитайпа, хъунмасса къуллугърайсса бунугу, шаппа ичIаллилсса, оьрчIалсса буллай щябивкIсса бунугу, хьхьичIва-хьхьичI инсанни, ванил дакIнил хIал, макьу цакуну даххана хъанахъаврил ялтту учIавугу адаминал буржри. ДакIний битияра, асардал, психологиялул чулуха хъами зуярва захIматсса бушиву.
***
ДакIний битияра: зу, арамтурал, «цимурца ххуйну бур» учаврил тIутIиссар мяйжаннугу цимурца ххуйну бушиврия, хъамитайпалул вайва махъру учаврил тIутIиссар ца цичIавгу ххуйну бакъашиврия, ялунмагу, гьарзат оьккину бушиврия.
***
Хъами ххирашиву, мукъурттийну бакъасса, хъин-хъинсса тIуллайнугу чIалачIи буллан аьркинссар.
***
Хъамитайпалун хъунна­сса агьамшиву дуссар лас мудан чIарав ушиврул.
***
Зува бацIан къабуван­сса махъ щарссанил, оьрчIал хьхьичI маучаванни, цалва ув­кумур къабувайсса адаминал хIурмат хъамитайпалучIа чIиви личIайссар.
***
ЦачIу оьрму бутлай ца шин хьуну дунугу, кьуния ххюра шин хьуну дунугу, чIун-чIумуй дулувара щарссанин чIири-хъунсса бахшиш.
***
Щарссанил гьарца кьини дуллалимур чIалан къадикIай, ца кьини, кIира кьини къадуварчан ганил цилла ичIура гьарца кьини дуваймур, му чIумал хъинну ххуйну чIалантIиссар зун ганил захIмат. Хъамитайпалул дуллалимунил кьадру бувара, зущава шайсса кумаг бувара.
***
Зува цуксса даврихух лавгун бунугу, кулпатран харж дувансса чIун лякъияра. Хаснува оьрчIах бургавриву, оьрчIру тарбия бавриву хъамитайпалун щуркIал хъанан аьркинссар лас чIарав ушиву.
***
Щарссанийн чIу лахъ мабулларди, хаснува цайми инсантурал хьхьичI. Аьй дувансса кIану бухьурча, учинмур зувалу бусса чIумал лагьну, дакIнийн къащунну учара.
***
Зулла щарсса цайминнуха лащан мадулларди тачIав.
***
Щарссанихсса ччаву сававну нитти-буттан къаччан бикIан мабувари, нину-ппу сававнугу щарссанин къаччан бикIан мабувари. Адаминан цанма ххирасса вай кIивайвагу инсантуращалсса арардал цалийшиву, дянивалу дуруччин аьркинссар.
***
Къачанну хIисав шай адамина чIахху-чIарахнащал, дустуращал, архIал зузиминнащал хъяй, хъярчру буллай, ичIува тIурчан, оьивкIун. Хъамамабитари: адаминал шардасса занакьулушин дикIан аьркинссар цува учIаннин шарда щарссагу, оьрчIругу ссавур дакъа цахва ялугьлансса, цува учIаврия ххари хьунсса.
***
Аьркиннийгу, къааьркиннийгу щарсса личIи шаврийну, цIа рутаврийну нигьал мадулларди, ва кIанттунсса хъинну хъунмасса багьана-савав дакъа.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Читайте также: