Жул дакIру зущал дуссар

Жул дакIру зущал дуссар

Февраль зурул 22-нний ЧIяйннал Магьирлугърал къатраву хьунни «Аьрасатнал Вирттаврал аьпалун» тIисса патриот программалул лагрулийсса мероприятие. Шиккун оьвкуну бия цIанасса ппурттуву Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хъанахъисса аьралитурал нитти-буттайн, ЧIяйннал шяраваллил Хъунисриннал советрал председатель МахIаммад Апанниевлуйн.

Мажлис бачин бувну бия мероприятиялул сиптачи, магьирлугърал къатлул хъунмур Са­лихIат Алхасова.
– Буниялагу авадансса буссар жула миллатрал вирттаврал тарих. ЦIанасса ппурттуву жула билаятран захIматсса кьини духIан багьлай бур. Кьини дурксса чIуннардий дагъусттанлувтурал мудангу ккаккан дурссар къучагъшиву. ЧIяйннал шярава Украиннаву нанисса хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хъанай уссар ряха жагьил: (бюхъай кIицI къалавгссагу бикIан) ХIасан-ХIусайн Рамазанов, МахIаммад Кьубатаев, Нариман МахIаммадаьлиев, МахIаммад-Расул Кьурбанов, Даниял Маккаев ва Амир Сайдуев.
ДакIнийн бичинну та операциялуву къучагъну жанну дуллусса жула райондалиясса аьралитал: Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадов, Нариман Сулайманов, Дивир Дивиров, МахIаммад ХIусайнов, Леонид Исупов, МахIмуд Чаннанов, Алик Гъазиев, ХIасан Гаргацев, Мурад Магьдиев, Муртазааьли КьурбанмахIаммадов.
Я Аллагь, ххувшавугу ларсун, сагъ-саламатну зана хьуннав жула оьрчIру, – увкунни СалихIатлул.
Дуклаки оьрчIал бувккуна вирттаврахасса шеърирду, увкуна балайрду.
Хъирив ихтилат бувна аьраличу МахIаммад Кьубатаевлул ниттил Лизал.
– Щаллусса шин хьунни Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялул иширттавух жула оьрчIру гьуртту хъанай. ОьрчIрув, зунмагу телевизорданувух ххал шайхьунссар, ва дякъий, дуркуну, къадуркуну, бяхълай, гъили хъанай, вир­тталну талатисса жула аьралитал. Ттулама оьрчIалгу ттухьва цичIав къабусай. ЖучIа гьарзат ххуйну дур учай. Аммарив цува уссар оьрмулун нигьачIаву дусса боеприпасру ххилаххисса машиналий зий. Вай хавардугу, арснал ттуя кьюлтI буллай, ттула мачча-гъанная баяй.
Я Аллагь, дяъвилул чIу тачIав къабаяннав, Ватан дуручлансса къабукканнав, – увкуна ванил.
Ихтилатру бувна ялагу Аслан Рамазановлул, Бухарин МахIаммадаьлиевлул, ПатIимат СутIаевал, Мах1аммад Апандиевлул.

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: