Наркологтурал маслихIатру

Наркологтурал маслихIатру

Республикалул наркодиспансерданул пишакартал ЦIусса шинал байрандалул гьантрай агьалинащал хьунабавкьунни. «ЦIусса шинавун хIан къахIарчIун» тIисса цIанилусса акция хьунни ва диспансерданий нузру аьч дурсса кьини хIисаврайсса.

Наркологтурал бувсмуних вичIи дишин бувкIун бия, хIанттихун багьсса инсантал бакъассагу, вайннал гъан-маччациригу, хIан кьаритан вайннан кумаг буван ччимигу. Психиатртурал-наркологтурал, медициналул психологтурал ххуйсса маслихIатру бунни, балжину бувсунни му заралсса туралия инсан махъаллил уван цуку-цукунсса чаранну ккаклан аьркинссарив. БувчIин бунни оьрчIансса шампанское, энергетикалул журалийсса хIачIияртту оьрчIан дуллалавугу къатIайласса иш бушиву, укунсса зат хIан оьрчIал дянив машгьур дуллалисса кунмасса иш хъанай бушиву.

ХIакин-психиатр-нарколог Саламат Шамсиевал бувсунни хIан хIала дакъасса коктейллу душиву, байрандалул ссупра мукунсса коктейллу дурну чIюлу бувавриву рахIатшиву душиву цинявннан. «ЦIусса шинал байран чаннасса бакIращал ва дакIнищал тIайла дуккайсса аьдат цIакь хьуннав, увччу хьусса инсаннал байран лиян дувай, жулва ичIувацириннащал, мачча-гъанцириннащал тяхъану, рахIатну байран тIайла дуккаврияр ххуйсса ци дуссар», – увкунни ванил.

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: