ДурмуницIунсса ва данмуницIунсса щугълурду

ДурмуницIунсса ва данмуницIунсса щугълурду

ХIурмат бусса лак, ххирасса буккулт!
Барча зул ЦIусса шин. Барачатращал, бахтти-талихIращал духханнав ва гьарнал ужагъравун. Аьдатравун багьсса куццуй, гьашинугу зу барча бан, зукьлу-дуаь дан махъ буллай буру бусравсса, сий дусса, миллатрал лайкьсса арсурваврахьхьун ва душваврахьхьун.


Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул бакIчи:

– Ссайну дакIний лирчIри ларгсса шин учирча, ххари-ххуйссагу, пашманссагу иширттайну дакI­ний лирчIунни. Райондалул хьхьичIуннайшивурттайну, кка­ккиярттайну ва жула хIукуматрал ялун дирсса захIматсса кьинирдайну.
Аьрасатнал билаятралгу, аьрасатлувтуралгу мюхчаншиврул цIаний жула паччахIлугърал каялувчи Владимир Путиннул февраль зурул 24- нний баян бувсса хасъсса аьралий операциялул ялув дакI къацIуцIисса жува цаягу акъахьунссару. Вай иширттацIун дархIуну инсантурал оьрмулуву чIярусса дахханашивуртту хьунни, уттиния тийннайгу хьунссар.ЧIявусса дагъусттан оьрчIал цала чувшиву, яхI ккаккан бунни. ХIайп, биялссаннал жаннугу дуллунни. Лакрал, Дагъусттаннал, Аьра­сатнал тарихраву чувшиврул эбратну кьариртунни цалла цIа цалчинсса гьантрайра Украиннаву Виричу хьусса жула лакку оьрчI НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул. Жула миллат ххаллилсса арсваврацIа хьунни. Хъинну ччива цIанасса чIумал аьралий операциялуву гьуртту хъанахъисса цинявппагу жула оьрчIру, ххувшавугу ларсун, цIуллуну, сагъну цала шаппай зана хьуну.
Щалагу миллатран пахрулунсса, ххарину дакIний личIансса иш хьунни жула лакку оьрчI Ислам МахIачев UFC-рал чемпион шаву. Ванал щалагу дунияллун ккаккан бунни Да­гъусттан яхI бусса, сивсусса къучагътурал мина душиву. Ислам лахъа-хъун уллалисса мажлисру хьуссар Лакрал райондалийгу.
Ларгсса шин, аьмну, райондалун даркьусса, тIайлабацIусса дия. 2021-ку шиналсса социал-экономикалул ккаккиярттахлу лахъсса зунттал районнал дянив Лакрал райондалул бувгьунни цалчинсса кIану. ЧIярусса, дан дакIний диркIсса давуртту дузрайн дуккан дан бювхъунни.
АцIния цара километралийхсса щинаххуллу бувну, шанна шяравалу –Къурул, Лахъир ва Хъунайми, хIачIайсса щинал дузал дурссар.
Бусравсса хъамалгу бувкIун, лавайсса даражалий хьунни къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса низам дуру­ччай органнал зузалтран гьайкал тIитIлатIисса мажлис. Му гьайкал дацIан дурссар Лакрал райотделданул къатрал хIаятраву.
КIицI лагансса давуртту хьунни Хан-Муртазааьли ва Сурхайхан бувччусса тарихий­сса кIантту цIу буккан баву, Муса Маннаровлул цIанийсса Гъумучиял тарихрал музейрал къатри дакьин даву, Гъумучиял шагьрулул дянивсса Ханнал-Мизит утта буккан баву. Гъумучи цIу лаглай, район хьхьичIуннай хъанай душиврия дакIниву ххаришиву дур. ЦIусса шиналгу жула райондалул жяматрал ялапаршиндарал даража гьаз буллалисса, Гъумучиял диц-куц ххуй дуллалисса давурттаха зий битаннав жува, биту-ххитулул чIурду бухлаганнав, дунияллий паракьатшиву, аслахIшиву хьуннав.

Шамил Рамазанов, Ккуллал райондалул бакIчи:

– Ларгсса шин захIматсса дия. Февраль зуруя байбивхьуну, буруккинсса ишру чансса къавхьунни. Миннул чIалачIи бунни жула халкьуннан, цинявппагу ца хьуну, хъунама главнокомандующийнал лагма лавгун, жула позициягу, хасиятгу ккаккан дан аьркиншиву.
Республикалул, райондалул лагрулийсса иширттаву ххарину, ххуйну дакIний личIансса ци дия учирча, хьхьичIра-хьхьичI кIицI лагавияв «Наследие Дагестана – богатство мира» проектрахлу жула райондалул Президентнал грант духхаву. Аьрасатнал 84-хъул региондал 10290 проектрава жулмур проект язи дугьаву му пахру бан бучIисса ишри. Президентнал фондрал кумаграцIух Ккуллал шяраву дарду ххаллил­сса фестиваль.
ЧIярусса дан дакIний ивкIсса давуртту дузрайн дуккан дан бювхъунни, муниятугу дакIниву ххаришиву дур.
Ахиргу, бувну къуртал барду Хъусращату Ккулувсса асфальт бавкьусса ххуллу. Бакьин барду цинявппа лекьавайсса, нигьачIийсса тагьарданийсса ламурду.
Бакьин бувну, цIубуккан барду райондалул щархъавусса школарду, клубру. Барду спортрал площадкартту, паркру.
Та 2019-ку шиная шихунмай, ковид учавай, аьралий операция учавай, жула халкьуннан чIявусса ккавккунни. Гьарицагу тагьардануву ххуймур ляхълай, халкьуннал дакI данмур буллан аьркинссар. ХIакьинусса тагьарданий жунма ккаккан бан аьркинссар жува цачIу бушиву, цачIу жула билаятрал мурадру буручлантIишиву, жула махъ ккаллину бикIан аьркиншиву.
ЦIусса шинаву ттула жяматран чIа тIий ура цIуллушиву, дард-буруккин бакъасса, паракьатсса оьрму.

МахIаммад-ХIажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул бакIчи:

– Гьарица шинал кьабитай инсаннал оьрмулуву пашман­ссагу, ххариссагу асардацIун бавхIусса ишру. Ларгсса шинал ттулагу, райондалулгу оьрмулуву кIицI лагансса ишру чансса къавхьунни. 2022-ку шин, цинявппагу жула инсантуран кунна ттунгу хьхьичIра-хьхьичI дакIний личIанссар дунияллий Аьрасатнал билаятрал лагма хIасул хьусса тагьарданийну. Цамур пайда къавхьуну, жула Президент Владимир Путиннун кьамул бан багьунни Украиннаву хасъсса аьралий операция байбишинсса хIукму. Цуксса хIайпнугу, жула къачансса къучагътуран, билаятрал мурадру ва мюхчаншиву дуручлай, жанну дулун багьунни. Жул райондалийсса кулпатирттал ялунгу дирунни кьурчIишиву. Цинявппагу вирттаврал нитти-буттахьхьун ссавур дулуннав тIий ура.
Хасъсса аьралий операциялуву жан дулун кьисмат хьусса полициялул капитан Муртаза Султановлул цIа дизарду Шушиннал шяравусса кIичIираваллин. Къучагънал цIа абад дуллалисса мероприятиялий гьуртту хьунни Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовгу.
Райондалул администрациялул ва агьалинал шайсса ка-кумаг бувссар хасъсса аьралий операциялул гьурттучитурал, мукунма мобилизациялул хьуминнал кулпатирттан.
Нава рязину ливчIсса иш хьунни «Собери ребенка в школу» тIисса акциялул лагрулий, цалчинмур классравун лавгсса, нину-ппу бакъасса оьрчIан райондалул администрациялул чулуха ацI-ацIазарда къуруш арцул дулаву.
ДакIний личIансса хьунни райондалиясса делегациялул Москавливсса аьрххи. Жу лавгссияв, сакиншинначитурал оьвкуну, Ватандалул Вирттаврал кьинилун хас дурсса шадлугърал мероприятиярттай гьуртту хьун. Ветерантурал къатлуву тIиртIусса вирттавран хас дур­сса выставкалий 80 виричунал цIардаву ххюра ЦIуссалакрал райондалуцIун дархIусса дия.
КIицI лаган бучIисса ххуйсса даву хьуссар Гьамиящиял школалий Совет Союзрал Виричу Ханпаша Нурадиловлун гьайкал дацIан даву.
Райондалул шяраваллаву инфраструктура дузал даву мурадрайсса давурттугу чансса къархьунни. Гьамиящиял шяраву барду ветроэлектростанция. ЦIуссалакрал, ЦIуссаккуллал, Аьхъардал ва ТIюхчардал шяраваллаву барду оьрчIал багъру.
Ялагу кIицI лагавияв, ЦIусса­лакрал район Дагъусттаннай 270-мур федерал закон щаллу даврил чулуха хьхьичIунсса муниципалитетирттал сияхIравун дагьшиву.
ЦIусса шинавугу дан дакI­нийсса давурттив чIярусса дуссар. Жува тIимур Залгу тIий лякъиннав. Аьрасатнал хIукуматрал дуллалимунил ахир хайрданийн дукканнав.

Марат Илиясов, Халкьуннал Мажлисрал депутат:

– Ларгсса шин гьарица инсаннан дакIний лирчIхьунссар жула билаятрал мурадру буруччаврил цIаний Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул хIукмулийну байбивхьусса хасъсса аьралий операциялийну, муницIун дархIусса мобилизациялийну. Ччива ва операция ччяни къуртал хьуну, жула чиваркIгу, лайкьну цала буржгу лавхъун, сагъ-саламатну цала-цала шаппай зана хьуну.
Ттула кулпатравуми, дустал, лагма-ялттуми цIуллуну, сагъну бушиву – мугу ва цIанасса заманнай ххари хьун бучIисса иш бур. ЧIа тIий ура цинявннан ттиния тихунмайгу цIуллусса, ххари­сса оьрму.
Ттуйнна дурсса вихшалдарахлу барчаллагьгу тIий, ххуймур, хъинмур чIа тIий ура ттула избирательтурангу. Дунияллий паракьатшиву хьуннав, гьарнал ужагърай барачат ликканнав.

Наида МахIаммадова, Д­а­гъусттаннал Информациялул ва печатьрал агентствалул хъанаманал хъиривчу:

– 2022-ку шин, чIявуми да­гъусттанлувтуран кунна, ттунгу бигьасса дакъая. Цичулийгу, ларгсса шинаву чIявусса ххуйну дакIний личIансса ишру хьунни. Ттун цIусса коллективраву, бавкьусса, ххуйсса даврил уртакьтуращал зун кьисмат хьунни. ВаницIун бавхIуну ттула къуллугърал, пишалул бигарду гьарта-гьарза хьунни. Ххуйну дакIний личIансса ишру хьунни ттула кулпатрал оьрмулувугу. Цамур ссаякIуй къатIурчагума, ттула гъанчу, ттунма ххира­сса инсантал цIуллуну, сагъну бур. Мугу хъунасса Заннал дурсса бахшишран ккалли дан бучIихьунссар.
Гьай-гьай, дакI зия дуллал­сса, пашмансса ишругу хьунни.
Гьарица хъамитайпалун, гьарица ниттин кунма, ттунгу къащи хъанай бур жула билаятрай хъанахъисса ишру.
Вай иширттацIун бавхIуну Дагъусттаннал, лакрал кулпатирттал ялун дирсса кьурчIишиву ттула кулпатрал кьурчIишиву кунна ккухIлай бивкIра. Украиннавусса хасъсса аьралий операциялуву жанну дуллусса вирттаврал ниттихъахьхьун, гъан-маччаминнахьхьун ссавур дулуннав Аллагьнал.
Ччясса чIумул мутталий дунияллий паракьатшиву хьуну, инсантурал дакIру рахIат дукканнав.
Ттула лакрал миллатран чIа тIий бура ЦIусса шинаву чIярусса ххаришивуртту ва хъиншивуртту. Цинявппагу зул дакIнийсса мурадру бартлаганнав, ужагъирттай барачат бишиннав.

Марзижат Буттаева, Да­гъусттаннал культуралул зузалтрал профсоюзрал председатель, политикалул элмурдал доктор:

– Жуятура ларгсса шин дакIний лирчIунни хьхьичIра-хьхьичI лакрал тарихраву личIансса ххарисса иширайну. Бразилиянал чемпион Чарльз Оливейращалсса ччалли уккавриву бюхттулсса ххувшаву ларсун, UFC-рал чемпион хьунни лакрал къучагъ Ислам МахIачев. Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул увкусса куццуй, ХIабиб НурмахIаммадов дандиуккавурттава лавгун махъ, цамур билаятрай хъамалу диркIсса мухIлу цIунилгу шардай – Аьра­сатнавун зана хьунни. Мугу жула лакку жагьилнал зана дунни.
Ккалли бан бучIисса ххуй­сса ишру хьунни республикалул культуралул оьрмулуву. Хьунни цIанихсса жула шаэртурал, композитортурал, артистътурал творчествалул вечерду, юбилейрду. Хьунни ирглийсса лакку мазрал диктант Москавливгу, МахIачкъалаливгу. Ххари бунна шаннагу жула лакрал райондалий хьусса ххуй чулийннайсса дахханашивурттал. ЦIусса къатрал, бакьин бувсса ххуллурдал, инсантурал багьу-бизу бигьа бансса шартIру дузал хъанахъаврил. Ччива цIуссалак цIусса миналийн бизан баврил масъалагу ччяни чулийн бувккун, цIусса миналий ччяни ЦIуссалакрал район сакин хьуну.
Ялагу дакIний личIансса иш хьунни, ларгсса шинал Аьрасатнан, билаятрал мюхчаншиву ва мурадру буруччаву мурадрай, Украиннаву хасъсса аьралий операция байбишин багьунни. Вай иширттаву чIявусса жула дагъусттанлувтурал цала яхI, къучагъшиву ккаккан дунни.
Я Аллагь, Украиннайсса данди бацIаврингу ччяни ахир хьуну, жула оьрчIругу цала-цала кулпатирттавун сагъ-саламатну зана хьуннав. Гьарнал дакIнийсса мурадру бартлаганнав.

АьвдурахIман МахIаммадов, «Пенсионер Дагестана» кказитрал хъунама редактор, Аьрасатнал Пенсионертурал союзрал председательнал хъиривчу:

– Ва ларгсса 2022-ку шин оьр­мулуву ляличIисса кIану бугьлагьисса шин хъанай дур, цанчирча сайки 80-хъул шинну хъанай дур жува хIукуматрай дяъви бакъа, паракьатну зий, захIмат буллай, жула оьрму хьхьичIунмай буллай, оьрчIалсса буллай, ми дуккин буллай. Амма, щалагу дунияллий хъанахъисса ишру сававну, жула хIукумат захIматсса масъалар­ттал хьхьичI дарцIунни. Жулла дазуй хьхьичIва жулва уссур­валну, гьалмахталну бивкIсса инсантал къаххуйну сукку тIун бивкIунни.
ХьхьичIва жула халкь чIявуну лагайсса бивкIссар эмарат бан, хъус лякъин Украиннавун, Киеврайн. Авурсса шагьру бия, халкьгу ххуйсса бия тIий бучIайссия. Вай махъсса 20-30-хъул шиннардил мутталий тIурча, тай инсантал хъинну баххана хьунни. Тийх нацизм, хьхьичIрасса фашист Германнал идеология цIакь хьуну ляркъунни. Жула Президент Владимир Путиннунгу хасъсса аьралий операция бансса къабигьасса хIукму кьамул бан багьунни. МуницIун бавхIуну жула халкьуннал ялунгу кьурчIишивуртту дирунни. Хасъсса аьралий операциялуву ттул ттула кIия гъанчунал – Аьрасатнал Виричу хьусса НурмахIаммадлул ва Чаннанов МахIмудлул жанну дуллунни. Вай иширттал жува хьхьичIунмай нанисса оьрмулул нирхирава личин бувсса кунна­сса тагьар хIасул дунни.
Вай махъсса ца-кIира шинал дянив дунияллия лавгунни ттул ххуйсса дустал, чIявусса ххаллилсса, миллатрал ттарцIруну хьусса инсантал, чичулт, аьлимтал, жяматийсса ишккаккулт. Мунийну жула миллат мискин хьуссар тIиссара.
Ххуйсса ялун ци биври учирча, хьхьичIва-хьхьичI кIицI лагавияв, 30-хъул шиннардий дахIаву дусса, уссу кунасса ттула дус Муслим Даххаев, тархъан хьуну, цала ичIунай кIурааяву. Хъуннасса къумашиву дуссия мунал бакIрачIан захIматсса кьини дуркIун. Щукру Аллагьнайн, захIматшивурттугу лархъун, та иширава лайкьну увккунни. Хъуннасса вихшала дур ванал ттиния тихунмайгу цала бюхъу-бажар ккаккан банссар тIисса.
Ялагу, дуаьгу дуллай ура, хъуннасса вихшалагу дур, Украиннавусса ишругу ца чулийн бувккун, жула хIукуматгу ххуй чулий даххана хьунссар тIисса. Хьун аьркинссар. Хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хьусса жула оьрчIан оьрмулул кьадру-кьимат кIулссар ва му ххуй бан хIарачат буллантIиссар. Жула даража гьаз хьун аьркинссар.
Лакрал жяматран чIа тIий ура ЦIусса шинаву цIуллушиву, кувннащал кув бакьаву, цаннал чIарав ца бацIаву, гьарицагу лакку мазрай гъалгъа тIисса инсаннан ка тIитIаву, миллат кувннал кув бувгьуну бикIаву. ЦIусса шинал ххаришивуртту чIяру даннав, гьарица кулпатраву барачат ликканнав.

Рамазан ЦIаххаев, ккарччал хIакин, ш. Москав:

– 2022-ку шин жу, ххуйсса дуаьрдугу дурну, ххуйну хьунадаркьуссия. Амма шин захIматсса хьунни. Жула хIукуматран Украиннаву хасъсса аьралий операция бан багьунни. ЧIявусса жула чиваркIуннан, билаятрал мурадру буручлай, тай ишир­ттаву жанну дулун багьунни. МуницIун бавхIуну инсантурал дакIурдиву ххаришиву чан хьунни. Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул хъунмасса хIарачат бунни жула хIукумат ччаннай дацIан дан. Умуд бур ва цIанасса тагьаргу паракьат хьунссар ччясса чIумул му­тталий, аьралий операциялуву гьуртту хъанахъисса жула оьрчIругу цIуллуну, сагъну цала кулпатирттавун зана хьунссар тIисса.
Ларгсса шинал навагу, ттула лагма-ялттусса, кIулсса чIявусса инсанталгу, омикрон дирну, къашавай хьуннав. Ва азар ттула цIуллу-сагъшиврунгу хъинну асар хьунни.
ДакIний лирчIунни ларгсса шин ххуйсса, ххарисса ишир­ттайнугу. Мачча-гъаннал кулпатирттаву хъатIив хьунни. Ттула оьрчIру ххуйну дуклай, лавайсса кьиматирттай экзаменну дуллай бия. Вайннал тIайлабацIуртталгу ххари уллай ивкIра.
ЦIусса шинаву жула инсантурал ялун ххаришивуртту дияннав, кьини дуркнахьхьун ссавур дулуннав, гьарица инсан дунияллий хъанахъимунил буруккин бакъа, гъирарай цанна ххирасса, дакIнил ларсъсса давурттаха зий итаннав. Бивтсса баргъгу, ларчIсса гъаралгу чан къаданнав.

Арслан ХIусниев, Ккавкказуллал регионнал дянивсса Россельхознадзорданул управлениялул отделданул хъунама:

– Ларгсса шин, ххариссаннуяр, пашмансса иширттайну дакIний лирчIунни. Миннуяту тIун къаччива. Ци кьини дуккарчагу, гьарица инсан, хьун бумур оьккимур хьуссар тIий, ххуймунийн хьул-умудрай икIай. Ми хьул-умудру нахIакьдансса къахьуннав, оьккимур духсса шинащал ялату лавгун,ЦIусса шинал ххуймур, ххаримур ялун бияннав. Гьарица инсаннал дакIнийсса мурадру бартлаганнав, тIайлабацIусса даркьусса шин хьуннав.

Давуд Тумалаев, Дагъусттаннал гуманитар институтрал ректорнал советник:

– 2022-ку шин, цинявппагу жула халкьуннан кунна, ттунгу Аьрасатнал билаятрал байбивхьусса хасъсса аьралий операциялийну дакIний лирчIунни. ВаницIун бавхIуну щала жула оьрму чIаланну баххана хьунни. Вай дахханашивурттал нара дуллалисса даврил агьамшиву хъиннура асар хьун дуллай дур, ттуйсса хъар ххишала дуллай дур. На ура Дагъусттаннал гуманитар институтрал ректорнал теологиялул кIулшивуртту дулаврил советник. ХIасил, теология элмулуха зузисса инсан ура. Ва дур диндалиясса, диндалул ва обществалул арардаясса элму. ЦIана Украиннаву хасъсса аьралий операция нанисса чIумал жу дуллалимунил бияла, мяъна-мурад ххишала хьуну бур. Жу хIадур буллай буру идеологиялул кадрарду. Жулла республикалий, цинявппагу жула халкьуннан идеологиялул гьануну хъанай дур ислам. Бусурман диндалул жула халкь цачIун буллан, лагма лаган буллан аьркин­ссар, жунма бучIантIимунийнсса тIайласса ххуллу ккаккан буллан аьркинссар, ялун нанисса ник, цIусса граждантал тарбия бансса ярагъну хьун аьркинссар. Жува хIадурну бикIан аьркинссару билаятралгу, халкьунналгу ялун дирсса захIматсса кьинирду лайкьну лахъан.
На чIа учивияв жула халкьуннан кьянкьашиву, яхI, ссавур. ХIакьину жула чиваркI талай бур билаятрал мурадру буруччаврил, жула халкьуннал бучIантIимунил цIаний. Укунсса чIумал жунма хъиннува бувчIин аьркинссар ва дунияллийсса оьр­му ца лахIзалий лагайшиву. Мунияту хIарачат буллан аьркинссар вай хъунасса Заннал жунма итабавкьусса гьантри шайссаксса мюнпатну бутан. Цаява, цала кулпатрая бакъассагу, щала жула ватандалия, жяматрая пикри буллан.
Ттиния тиннай хьунтIиссар жула оьрмулуву дахханашивуртту, хьунабакьинтIиссару захIматшивурттащал. Жува миннуйн хIадурну бикIан аьркинссару. Дулуннав гьарица инсаннахьхьун ми лахъансса яхIгу, ссавургу.

Качар ХIусайнаева, АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала:

– ДакIниву цIарал ламану бур ва шинал дайдихьулия шинмай Украиннай нанисса хасъсса операциялул ишру, оьрмулул нязаннив дуллусса жула жагьилтурал жанну. Аллагьнайн лабизлай бура, ччясса мутталий лера-лерщун дяъвилул цIугу, дуниял паракьат, рахIат шай­ссания тIий.
Шин бигьасса дакъая. Ковидрал уттигу жула ялату лавсунни ххуй-ххуйсса инсантал. Миннавух ттул мачча-гъанмигу бия. Мадара ххялтIа хьунни авлад.
ДакI ххари дансса иш, гьашинусса бакъанугу, та шинал ахирданий дурсса ттула бу­ттал, Абачара ХIусайнаевлул, ттуршра шинал юбилей хьунни. Мачча-гъангу чIарав бавцIуну, дакIнийн рутарду лакрал миллатрал бур увкуминнавухсса инсаннал цIа. Итабакьарду ганал чичрурдал жуж.
Хъинну бювххунни Эса Халидович Аьбдуллаевлул бивкIу. Му даражалул аьлимчу жула дянива утти ччяни уккансса ххай бакъара.
Ххари бунна ттула Москавлив дуклакисса душнил душ Лайлил ххювардай экзаменну дулаврил.
Шин ялун нанисса гьантрай аьжаивсса асарду, хияллу бикIай дакIний, ЦIусса шинащал тIабиаьт цIу лагайсса куццуй, жула дакIругу, жаннугу, оьрмугу, чара бакъа, цIу журалий, ххуй чулий бачин аьркин­сса кунма, вихшалагу, умудругу ххуймунийн, хъинмунийн бихьлан бикIару. Жува тIиний Залгу лявкъуну, жунма ччисса куццуй бавчуну лякъиннав жула ишру ЦIусса шинаву. Гьармагу цала мурадирайн ияннав!

Аьвдулкарин Айгунов, Ма­хIачкъалаллал 49-мур школалул директор:

– Ларгсса шин личIи-личIисса иширттайну дакIний лирчIунни.
Щукру Аллагьнайн, цинявппагу ттула гъан-маччами, ттунма ххирами, нава ххирами, яла-яла ттула аьзизсса нину, цIуллуну, сагъну бур.
Лавайсса даражалий тIайла дуккан бювхъунни гьарца шинах ттула буттал аьпалун хас дурну дувайсса спортрал турнир. Гьашинусса арийлчинсса турнир Нарын-Къалалий хьуссар. Аллагьнал кабавкьуну, уттиния тихуннайгу дуллансса пикри бу­ссар. ЦIусса шинал Москавлив дан дакIний ура.
Ялагу шин дакIний лирчIунни жула школалул коллективрал хьхьичIуннайшивурттайну. Республикалул олимпиадарттай жул учительтурал ва дуклаки оьрчIал хьхьичIунсса кIанттурду бувгьунни. На хIарачат банна вайннал цалчинсса кIанттурду бугьлансса шартIру дузал дан.
КIицI лаган, жу буллай буссару цIусса школа. ЦIусса шинал, циняв давурттугу къуртал дурну, мивун бизансса умуд бур.
ЦIусса шинал цинявппагу жула лакран, дагъусттанлувтуран чIа тIий ура цIуллушиву, ххари-хъиншивуртту. Цинявппагу Украиннаву хасъсса операциялуву гьуртту хъанахъисса аьралитурал ниттихъахьхьун ссавур дулуннав. Дяъвилул иширттал ахир хьуннав, дунияллий паракьатшиву дагьаннав. Дагъусттанлувтуран чIа учивияв ва бигьа дакъасса чIумал цаннал ца бувгьуну бикIаву. Жяматирттан мюнпатсса давуртту дуллан хIарачат бара!

Сагъират Ссунгъурова-АхIмадханова, жяматийсса ишккукку. ш. Дубай:

– Ва захIматсса, дяъвилул ишру нанисса чIумал хьхьичIва-хьхьичI ччива Хъунасса Заннайн лабизан, дунияллий паракьатшиву ликкан дува, цинявппагу ттула гъан-маччаминнан цIуллушиву дула тIий.
Ларгсса шиналсса дакIний ливчIсса ишру кIицI лагларча, жул кулпатраву ххарисса иш хьунни – ттул уссин душ бунни. Ва шинал на кIул хьура ва дусшиву дав ххаллилсса инсантуращал. Ларг­сса шинал ттуща мудан кунма МахIачкъалалийн бучIан къавхьунни, личIи-личIисса багьана-сававрттайн бувну. Хъинну тIааьнну бия ва ххаришиву дия хъунмасса хIаллай къаккавксса, мукунма, интернетрайхчIин кIул хьуну, дусшиву дуллалисса, цалагу къаккавксса дустал, ттущала хьунабакьин, нава ккаккан Гъумукун бучIаврия. ДакIнийхтунусса барчаллагь. Ттун ххирар инсантал, ххирар дустал, миннащалсса арардал кьадру-кьиматгу буссар.
Ялагу, нава рязисса иш хьунни: на ласав Москавуллал вузрал диплом, цилгу, немец ва ингилис мазру бакъассагу, чил билаятрал маз хIисаврай оьрус мазрал дарс­гу дихьлансса ихтияр дуллали­сса. Мазру – му ттул хоббир. На личIи-личIисса Аьрасатнал вузирдаву ттула пишалул даража гьаз буллалисса чIявусса мастер-классирттай ва курсирдай гьуртту хьура манзилданий. Дуккаврих­сса, кIулшивурттахсса гъира ттуву тачIав къалещай. Гьуртту хьура личIи-личIисса немецнал форумирттай, Аьрасатнаву бакъа­ссагу, Дубайрайгу.
ТачIав дакIния къадуккай «Илчи» кказитрай зий бивкIсса шинну, ттунма ххирасса ххаллил­сса коллектив. Барча тIий бура зухь ЦIусса шин. Заннал хъинмур чивчуну лякъиннав, хаварду ххуйсса баяннав.

Карина Оьмарова, Донецкалийсса лакку душ:

– Ларгсса шин ттулгу, на кунмасса чIявусса цайми инсантуралгу оьрмурду баххана був­сса шин хьунни. Гьай-гьай, шин дакIний лирчIунни Аьрасатнал билаятрал Украиннаву байбивхьусса хасъсса аьралий операциялийну. Жун, Донецкаллал агьулданун, ва иш оьрмулухун дакIний личIанссар. Аьрасатнал жун хьхьичIвагу кумагру бай­ссия, амма дяъви бацIлай бакъая. ЖучIава хъанахъимунин тачIав ахир къадучIанххива. Аьрасатнал аьрал бучIайхту, жула шагьру, ттула кулпат хьхьичIрасса шиннардий кунма яхъананссар тIисса вихшала ххишала хьунни. ЦIусса оьрму най буна нирхиравун къабагьарчагу, дакьаву хьунссар, жула ххираминнал, гъан-маччаминнал оьрмурдая­сса нигьачIаву яла гьанссар, инсантал литIлатIаврин, шагьрурду лекьа-пIякьу баврин ахир хьунссар. Ахиргу, ххуйну ялапар хъанай байбишинссару.
Цамургу оьрмулухун ттунма дакIний бикIансса, хьул кьувкьуну бивкIсса иш му хьунни – октябрь зуруй жу кьамул бунну Аьрасатнал билаятрал. Жу жула шаппайн зана хьуру. Ва дия жу ссавур духларгун ялугьлай бивкIсса кьини. Жул ххаришиврун дакъая дазу-зума. Ахиргу, вайксса шиннардийсса жул чIа тIи мурад бартлавгунни. Гьай-гьай, цIанагу цинявппагу аьрасатлувтал, хаснува да­гъусттанлувтал, жущал, Донецкаллал агьулданущал, вихшалдарай дакьаврих ялугьлай бур. Сант дирирну дунура, ттун чIа учин ччива цинявппагу «Илчи» кказитрал зузалтран, буккултран цIуллушиву, дакьаву. Барчаллагь чIарав буну тIий, барчаллагь зун чувшиврухлу, Ватан ххирашиврухлу. Бивтсса баргъгу, чаннасса ссавгу тачIав ссалчIав дащан къаданнав. Цинявппагу Аьрасатнал, Дагъус­ттаннал чиваркI цIуллуну, сагъну цала-цала шаппай кIура баеннав. Къучагъшиврий жанну дуллумигу абадлий халкьуннал дакIурдиву бикIантIиссар.
Ххирасса ватанлувтал!
Барчаллагь жу зула къушливун кьамул бувну тIий.

АхIмад АхIмадов, Дагъус­ттаннал халкьуннал артист, Аьра­сатнал ва Туркнал Машварат Мажлисрал хъунама. Турция:

– КIидайдихьулул бявкъу гьантрай бивщусса мурчал лавгсса гъинтнил гъили гьантрах мюхтажнува ливчIсса цуппалусса щавщилул мурхьираяту махъва-махъсса чIапIи лавсун лагайсса кунма, ларгунни жуятура 2022-мур шин. Ци дакIний ливчIунни учирча, чIявусса затру кIицI буван бюхъанссия, цанчирчан жагь дунияллий, жагь ттула оьрмулуву къачансса ишру хьунни.
ТачIав хъамакъаритансса пашмансса чичруну хьунни июль зуруй ттулла аьзизсса нину Султанат дунияллия лагаву. Ттувура буттал кIанттухсса ччаву бюхттул хьун дурсса, ттула миллатгу, мазгу ххира хьун бувсса, хъунанал хIурмат бан, чIивинай цIими бишин лахьхьин бувсса, бюхттул­сса Аллагьнайн иман дишин лахьхьин бувсса нину ахиратрахьхьун ларгунни. РухI дулун ца гьантлул хьхьичI ттуйнма чIалачIи телефондалувух оьвкуна: «Утти на най дура, ттул арс, ттул гьантри къуртал хъанай бур. На вия рязиссаксса Аллагьгу рязину личIаннав», – куна. Нинухъру жуятува лагаву гьарица инсаннан кьурчIи шай. Ниттил кIану бугьан шайсса цичIар дакъассар ва дунияллий. Жула ниттихъал рухIру Пирдавс алжаннул ххари даннав!
Ялагу, Украиннаву буллали­сса хасъсса аьралий операциялуву жанну дуллунни жула лакрал жагьилтуралгу. Та операция байбивхьусса хьхьичI гьантрайва, душманна­хьхьун ясирну къаагьаншиврул, къучагъшиврул ххуллий жан дуллунни НурмахIаммадлул, ттулагу дус Энгельслул арснал. Дирзсса цIа кунна, нур хьуну гьаз хьунни мунал рухIгу шагьидтурал бюхттул­сса макьамирайн. Цал уттигу бюх­ттул дунни щалла дунияллийх лакрал бусравсса цIа. Муксса бюх­ттул дуннихха, хIатта Аьрасатнал БакIчи Владимир Путиннул: «Нагу лаккучура, дагъусттанчувра», – увкуну, щалла дунияллун баян бунни.
ЦIусса 2023-ку шинал цинявннан чIа тIий ура цIуллу-сагъшиву, буллугъшиву, дяъви-дав бакъасса дуниял. Заннал иттал нур, Идавсил шяпааьт жула лакрал миллатраяту чан къахьуннав.

ТIагьир ТIагьиров, 26 шин. Франция:

– Ларгсса шинал ттул оьрмулуву цаппара агьамсса, дакIний личIансса ишру хьунни. Шин дайдирхьуна, нава инвестициялул фондирттавун зун уцлай, муницIун бавхIуну собеседованиярттайн занай чялиш увккун. Амма февраль зуруй компаниярттал дацIан дунни зузалт буцлацаву, иш-тагьар цукун дагьанссарив къакIулну.
Нагу нава зузисса дунияллул халкьуннал дянивсса компаниялул цайми билаятирттай­сса офисирттайн уккансса чаран ляхълан ивкIра. Чичав чагъарду личIи-личIисса билаятирттайн. Ахиргу, зузалт язи бугьлагьисса циняв турдавату лайкьну увккун, ттуйн шанма билаятрая – Канаданава, Франциянава, Аьрабнал Эмиратирттая, оьвтIисса чагъарду бувкIунни. Сайки дачIи шинай, февраль зуруя июльданийн дияннин, най диркIссар собеседованияртту. Ахиргу, вай билаятирттая оьвтIисса чагъарду бувкIун махъ, цумур билаятрайн гьан хъинавав тIий уссияв. Ххуйну пикри бувну, Франция язи бугьав.
Ларгсса шин дакIний лир­чIунни цаппарасса аьрххирдайну. Август зуруй увкIра Туркнавун, Дунияллийсса тагьарданийн бувну, Парижлив тIайланнасса рейс дакъая. Яла лавгра Тунисрайн, гъанчунал хъатIийн. Ттул ссурахъу тунис оьрчIан хьуну буссар. Мичча увкIра Франциянавун. Муния шихунай ялапар хъанай ва зий ура шикку. Хъунасса Заннайн барчаллагьрай ура ттухьхьунна укунсса каши дуллуну тIий. Умуд бур чил билаятрай­сса опыт ттунма оьрмулуву ххуйну бучIи лякъинссар тIисса.
Сант ишла дурну, чIа учин ччива жула миллатрал кказитрал редакциялун тIайлабацIу! Зу дуллалисса даврин багьа бищун къашайссар. Ватандалия архну усса чIумал хъиннува бувчIлан бикIай жула маз кIулшиврул, му ябаврил агьамшиву, чара бакъашиву.
ЦIусса шинал дунияллий дакьаву, паракьатшиву хьуннав.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: