Виричунан ца ттигу награда дуллунни

Вай гьантрай Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул дуллунни Аьрасатнал Виричу Энвер Набиевлун «За заслуги перед Республикой Дагестан» орден. Награда дуллунни Виричунан аьралий бурж лахълай ккаккан дурсса чувшиврухлу.

Энвер Набиев ур Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялуву ккаккан дурсса чувшиврухлу Аьрасатнал Виричунал цIа лайкь дурсса мукьа дагъусттанчувнавасса ца.
Виричунан награда дуллалисса мажлисрай бия ванал щарсса ва оьрчIру. Айнан ва Амирдун хъунмасса пахру бур цала буттая.
ДакIнийн бутан, Энвер Набиев гьуртту хьуссар хасъсса аьралий операциялуву цалчинсса гьантрайва. Майор каялувшиву дуллай ивкIссар агьаммур дозорданул маршрай. Душманнайх рищаву дурну, бат бувссар 3 БМП ва ВСУ-лул 50 аьраличув. Цамур талатавриву Энвер Набиевлул подразделение душманнал луркIанналухьхьун дирирссар. Кумаг бияннин ххюва гьантлий ванал каялувшиннаралу аьралитал гьужум буллалисса диверсиялул группардайн данди бавцIуну бивкIссар. Мунияр махъ, ряхва гьантлува, ряхра танкрая ва шанна БМП-лия хьусса бронегруппалуву ккаккан дурсса райондалийн увккун, душманнан луркIан дуркссар. Ва талатавриву душманнал ряхва диверсиялул группа ххит бувссар.
Мунияр махъ цамур райондалийн увтсса хIаписарнан бавссар жула аьралуннал разведгруппа душманнал вив лавсун бушиву. Танкрал взводрай каялувшиву дурну, ва лавгссар талатавуртту нанисса кIанттурдайн.
Ванал каялувшиннаралу взводрал бат дурссар душманнал мукьра точка, кIира танк ва шанна БМП.
Мунийну, душман махъунай хьун увну, танкистътурал разведгруппа шалклува буккан бувссар. Вив лавсун бивкIсса къатрава вайннал буккан бувссар ливтIусса ва бивщусса аьралитал.
Дяъвилул иширттаву ванал ккаккан дурсса чувшивурттаягу бувсун, Сергей Меликовлул кIицI лавгунни къучагънал дакI дуллай бивкIшиву цинявппагу ванал гъан-маччами.
Республикалул БакIчинал барчаллагь увкунни Энвер Набиевлул нитти-буттахь укунсса арс тарбия аврихлу. Барчаллагь увкунни аьраличунал кулпатрахь Мадинахь, хIаписарнал щарссанин лайкьну, нитти-буттангу кумаг буллай, оьрчIругу тарбия буллай, ласнангу ужагърай рахIатсса шартIру дузал дуллай тIий.
Ахирданий Сергей Меликовлул барчаллагь увкунни мажлисрай гьуртту хьун увкIсса, хIакьинусса кьинигу хьхьичI ххуттай бавцIусса жула аьралитал аьркинмунил дузал бан кумаг буллалисса, Каспийскаллал депутатътурал мажлисрал председатель Аьвдулвагьид Жаватовлухь.