Баргъ кунасса жул коллега

Баргъ кунасса жул коллега

Пиш- пиш тIийнасса, аьчухсса, гьарнащал хIал бавкьусса, хъиншиврул ва инсаншиврул бутIа биялну буллусса Юрий Иванов 11 зиву дусса Дагъусттаннал издательствалул комплексраву зузиминнан цинявннан ххуйну кIулссар ва ххирассар. Юра хушрай лавгссар хасъсса аьралий операциялуву гьуртту хьун Украиннавун тIий бавукун, жу цал учин махъ бакъа ливчIунну.

Юра дяъвилул инсан акъая. Пикри бувкуннив, Юра ия иш багьний, цала кумаг аьркинний цIаравунгу ххяххан хIадурсса инсан. Ва ия радиосвязьрал инженер.

Цимигу шин хьухьунссар Юрал «Дагестанская правда» кказитрай фотокорреспондентну зий. Ссан-бунугу кумаг аьркинну ванайн къавщусса чансса бухьунссар жул комплексраву. Цала пишалул кIулшивурттацIун ва ия заргалнал куннасса мусил кару дусса инсан. Ванан къакIулсса, ванаща дан къашайсса цичIав дакъасса кунма бизайва. Компьютер « няс дацIарчагу», интернет къазурчагу Ивановлуйн леххаву дикIайссия, суратру аьркин хьунийгу: «Юра, выручай» учинтIиссия. «Ттул машиналул дворникру цукун ликкайссарив къакIуллив?» – тавакъю бантIиссия. Юра Иванов ия жул ка къаччуччин къяцIа кунасса инсан. Ва акъахьурча, цимурца дацIан кунна чIалан дикIайва. Цумур-дунугу мероприятиялий фотоаппаратрайн, телефондалийн рирщусса суратру ххуйну къархьуну лякъирча, циняв ЮрачIан лечайссия. ТачIав багьана къабайва, лажин даххана къадайва. Хъисвагу кIу къабивзун, га цIана мурад щаллу байва. Иванов цумур шинал увсса уссарив ттун къакIулли, ххюцIаллийхъайсса шинну дунуккар, амма баргъ кунасса, дакIнил хъиншиврул чанна лахъан увсса Юран щилчIав миксса шинну къадулайва. Юра ия цайминнан хъинбаларду буллан лявхъусса кунасса, аьркинний кумаг бан, чIарав ацIан анавар уккайсса инсан. Вай хасиятирттал гьуз учин увхьунссар дяъвилул ишру нанинийн гьангу.

– ЦIана на шиккунияр тийх аьркинссара, – увкуну бур Юрал коллегахъая личIи хъанахъиний.
Щак бакъар, Юра аьралитурангу ххирану ва бусравну ушиврий. Тиккугу цала зумуну шайнан шайсса кумаг буллай ушиврий. Украиннал аьрщарай дакI марцIну бартбигьлай ушиврий аьралий къуллугъ.
Ва акъашиву коллегахъангу асар хъанай бур. ДакI ххарину, цIуллуну, сагъну зана хьуннав тIий дуаьгу дуллай, ялугьлай буру.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: