Хъюллал къутандалий мизит тIивтIунни

Хъюллал къутандалий мизит тIивтIунни

Ларгсса бигьалагай кьини Ахъушиял райондалийсса Хъюллал шяраваллил Львовский-5 къутандалий хьунни цIусса мизит тIитIлатIисса мажлис. Шяраваллил агьлу бакъассагу, мажлисрайн бавтIун бия машгьурсса аьлимтал-динчиталгу.

БавтIцири барча буллалисса ихтилатру бувна Лакрал райондалул имам МухIаммад Ссаламовлул, ЦIуминалийсса имамтурал хъунама Мансур Хаваевлул, ЦIуссалакрал шяраваллил имам ХIасан МахIаммадовлул ва цаймигу бусравсса инсантурал. Мизит баврил давурттаву­сса активистътуран буллуна Барчаллагьрал чагъарду.

«Нава Астраханнай яхъанай бухьурчагу, ттулва нитти-буттал оьрму лавгсса къутандалий цIусса мизит буллалисса хавардания ххарину, мудан хъирив бавцIуну бивкIра, Дагъусттаннайн бувкIтари мизит чун бивну бурив ххал бувангу занай бивкIра. Ттул уссурвал, арс Рустамгу, тинмайну къабавцIуну, шаймур буллай бия, шяраваллил жяматгу хIала-гьурттуну бия. Ва мизит тIитIаву жун хъуннасса ххаришиву хьунни. Къутандалий азандалул чIу чурххан малхIанну баллай бур. Ва мизит бувавриву чIиви-хъунсса бутIа бивхьусса гьарманахь бакIра-бакIрах, хIатта ца чару бухьурчагу мизитрал чIирай бивхьуманахь, барчаллагь тIий бура. Барачатшивуну хьуннав щалвагу Хъюллал жяматран, лакрал миллатран. ЦIакь хьуннав агьалинал дакIурдиву иман, дуниял паракьат хьуннав!» – тIий бур хъюлидуш Гьидаят Юсупова. Дияннав ванил дуаь ЗанначIан!

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: