Ванал цIа дур бусравсса ххуттай

Рамазан Сагидов

Щардал шяраваллил оьр­мулуву, багьу-бизулуву цанма лавхьхьуну бусравсса кIантту бувгьусса инсанну ур ХIасаннул арс Сагидов Рамазан. Ттинин ванал бувтсса оьрмулул биографиялух анжагъсса ябивтунгума исватну чIалай бур ванал оьрму чIявучин мюнпат бу­сса давурттал ва ххуй-хъинсса иширттал вибувцIусса бушиву.

Увну ур Рамазан Щардал шяраву 1952-кусса шинал. Ванал нинугу, ппугу оьрмулухун зий, захIмат буллай бивкIун бур колхозрал давурттай – кIиягу Хъун дяъвилул гьурттучиталгу бур.
Буттал шяраву ацIва классгу бувккуну, армиягу лавхъун зана хьуну махъ, Рамазаннул цалвамур захIматрал ххуллугу байбивхьуну бур вара колхозрал давурттай зий. Баймуниву, битаймуниву итххявхсса ва хIарачат ххисса жагьил 1981-кусса шинал ивтун ур Щардал шяраваллил советрал секретарьну. ЧIун ларгун, увчIуну ур советрал председательну. МуницIуна Рамазан нани дурну ивкIун ур цал комсомол организациялул секретарьнал, яла колхозрал парторганизациялулмур давугу.

Дуккаврил дунияллийгу Рамазан сайки цавагу ххуттал махъун агьну акъар: шяраваллил хозяйствалул техникум бувккуну мукьах, ванал лайкьну къуртал бувну бур Ухссавнил Къапкъазуллал социал политикалул институт. Ванал хIалалгу дурну дур райондалий цалчин «Заслуженный работник муниципальной службы» тIисса цIагу.
Кьура шинал мутталий буттал шяраваллил советрал председательшиву дурну махъ ва увцуну ур Лакрал райондалул администрациялий зун отделданул хъунаману. Бартбигьлайгу ивкIун ур му къуллугъ пенсиялийн укканнин.

КIицI къабувну кьабитан къабучIир цалла шяраваллил бакIчину зузиссаксса хIаллай Рамазаннул хIарачатрацIух ва сакиншиндарацIух бартдиргьуцири давурттавасса цаппарассарагу: цIусса къатрал дузал хьун бувну бур (муниннин чил къат­раву бивкIсса) медпункт, роддом, почта, сберкасса. Муниннин мяйра шиналссану бивкIсса школа кIура баен бувну бур ацIра шинал школалийн. Духлаган дурну дур щинал чулухасса жяматрал мюхтажшин – дурцуну дур диял хьунуксса щин.

ХIасил, Щардал жяматрал ва райондалул ххуллу-ххуттай ХIасаннул арс Рамазаннуща бювхъуну бур чичин цалла чIири-хъунсса цIагу.
Вай гьантрай Рамазаннун бартлаглай дур ни­ттил увну 70 шин. Юбилейгу дакIнийхтуну барча дуллай, чIа тIий буру ххаллилсса чувнан цIуллушиву ва цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту!