ЦIуминалийсса оьрму нирхиравун багьлай бур

ЦIуминалийсса оьрму нирхиравун багьлай бур

ЦIуссалакрал райондалул Агьали цIусса миналийн бизан баврил ва Аухуллал район цIудуккан даврил масъаларттаха зузисса Дагъусттаннал ХIукуматрал управлениялул хъунама ХIажи Султановлул бувсунни ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал райондалий буллалисса социал объектирдая.


ХIакьинусса кьини райондалул 4 шяраву буллай бур детсадру: Аьхъарав — 90 инсаннансса, ТIюхчарав — 140 инсаннансса, Ц1уссалакрал шяраву — 140 инсаннасса, ва яла хъунмамур 250 инсаннансса – ЦIуссаккулув.
ХIажи Султановлул бусласимунийн бувну, вай объектру бан итабавкьуну бур 597 миллион. Вайннува 95% федерал арцу дур «Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округ хьхьичIуннай даврил» программалул лагрулий итадаркьусса.

5% арцул бур ЦIуссалакрал райондалул агьали цIусса миналийн бизан баврил ва Аухуллал район цIу дуккан даврил Дагъусттаннал госпрограммалийн бувну итадаркьусса.
ХIажи Султановлул кIицI лавгунни республикалул бюджетрава мукунна итадаркьушиву детсадирттан аьркинмур ласунсса арцу.
Гьарица садраву бан тIий бур музыкалул ва спортрал заллу, утту­бишайсса, тIуркIу байсса къатри, хIаятирттаву дишин тIий дур ххют дансса магъив, бан тIий бур тIуркIу тIунсса майданну.
Цинявппагу садру ххал бувну махъ, ХIажи Султановлул бувсунни строительствалул давуртту ккаккан дурсса графикрай най душиву. Циняв объектру 2022 шинал ахирданийннин къуртал бантIишиву.

Ванал кIицI лавгунни Республикалул БакIчинал цайнма тапшур бувну бивкIшиву 2022 шинал апрель зурул 1-ннийн бияннин циняв объектирдал хIакъиравусса контрактру чичин. Му бигаргу цала щаллу бувшиву. Ванал бусласимунийн бувну, 4 сад буллай байбивхьуну бур нанисса шинал апрель зуруй, къуртал бантIий бур шинал ахирданийннин. Ца объект тIурча, ккаккан дурсса чIумуяр ца зурул хьхьичI къуртал хьунтIий бур. Гьарица кьини давуртту цукун най дурив, циксса строительтал даврий бурив ялув бацIаву дан гьарица объектрай бивхьуну бур видеокамерарду.

КIицI лаган, объектирдай хъунмурчIин зий бур шиччавасса инсантал.
– КIанттул инсантал давурттал дузал бавугу агьамсса ишри, – тIий ур Управлениялул хъунама. ХIажи Султановлул ялагу бувсунни, ларгсса шинал Дагъусттаннал БакIчинал тапшур бувну, бизан баврицIун бавхIусса агьамми ма­съалартту хьхьичI ххуттайн лавсъшиву. Ми масъаларттахагу зий бушиву. ХIакьинусса кьини къуртал дурну дур ЦIуссаккулув ххуллурду баврил проект – цалчинмур ятIап. Ванийн бувну дантIий дур канализацияртту, бакьин бан тIий бур щинал бургъурду, бутIин най бур асфальт, бишин тIий бур чирахъру. Управлениялул хъунаманал бусласимунийн бувну, 2021 шинал къуртал дурну дур ичIаллил канализация. Нанисса шинал шикку дурну дур щин марцI дайсса сооруженияртту. Ларгсса шинал ЦIуссаккуллал шяраву щин ялтту ларгун махъ республикалул резерврал фондрая итадаркьусса арцух цIу дуккан дурну дур федерал трассалул чIарах 5 км. ливчусса манзилданийсса щин дачинсса канал.
Ва бакъассагу, дуллай бур 2012 шиная шихунмай къуртал къабув­сса къатри. Мигу чансса бакъар.
Вай давурттангу хъунмасса арцуйнусса кумаг буллай бур республикалул хъуними, – бувсунни ХIажи Султановлул.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: