Къучагъшиву хъамакъаритайссар

Къучагъшиву хъамакъаритайссар

Шиная шинайн цIакьгу, машгьургу хъанай тартсса, хъинсса аьдат дур 1-мур ЦIувкIуллал шяраваллил жяматрал – Ххувшаврил байрандалул кьини МахIачкъалалив Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIан батIайсса. ЛичIи-личIисса шагьрурдая, районная бувкIсса ЦIувкIуллал жямат бакъассагу, тамансса бикIай лакрал цайми шяраваллал вакилталгу гьаршинах байран хъун дуллай.

Гьай-гьай, Виричунал гьайкалданучIан батIаву –му так Виричу лахъа-хъун аву къашай. Барчаллагьращал дакIнийн бичай дяъвилул цIараву ливчIми ва къинттуллух захIмат буллай бивкIми. 1-мур ЦIувкIуллал жяматрал ккурандалий каялувшиву дуллалисса профессор МахIаммадбаг ХIусайхановлул, бавтIцири барча буллай, кIицI лавгуна бюхттулсса билаятрал цIа щяв къарутанну цалва бурж биттур бувми дакIний битаву – му жула цинявннал ирсирайсса бурж бушиву. «Шяраву бакъассар цавагу кулпат Хъун дяъвилул щавщи къабивсса, аьрая ттатта, ппу, гъанчу зана къавхьу­сса. Миннаяту жува ялун нанисса никирахь, жулва наслулухь буслан аьркинссару», – увкунни бусрав­сса хъуначу Сулайман Аьбидовлул. Бюххансса ихтилатру бувна АьбдурахIман Халиловлул, Супиян Оьмаровлул, МахIаммадхIажи Макуевлул, Гъаза Гъазаевлул, Гьарун ХIасановлул.

«ХIакьинусса кьини жува бусраврай ва пахрулий кIицI лаглай буру цинявннал цIарду: Ххувшаврихлу жанну харж дурминнал, дяъвилул майданнай оь экьи бувтIуминнал, къин­ттуллухсса фронтрай, ххувшаву гъан дуллай, захIмат буллай бивкIминнал. Жула хIакьинусса паракьатсса оьрму жунма хъинну ххирану бавцIуссар, мунихлуну миллионну инсантурал оьрмурду харж бувссар, хъинну хъуни­сса захIматшивуртту ккаркссар ва къювурду ккурхIуссар. Жула буттал кIанттул виричусса лавгмур кIулшиву, ттаттахъал къучагъшивруя пахрулий бикIаву – миннал хьхьичI жула ялату гьан къабитайсса ас-намусрайсса буржри», – увкуна Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» фондрал Президент Гульшан Хасаевал.

«ЦIанасса заманнай, жува кумаг бувсса, хъунисса хIукуматру хIарачатрай дур жула бутта­хъал та хIакьну ларсъсса Ххувшаву ччанналун рутан. Му Ххувшаврил багьа, кьимат ялавай бутан, сийлува буккан буван миннаща цукунчIав къабюхъантIиссар. ХIакьину вирттаврал наслу Украиннаву спецоперациялуву талай буссар, чувшиврул тарих гихунмай чичлай. Жула шяравучу, ХIажиев АсхIадлул чувшиврий жан дуллунни, таман­сса ЦIувкIуллал жагьилтал Украина нацизмалуцIа марцI буллай буссар. ХIакьинусса митинграй ур, щаву дирну, госпитальданий ивкIсса, цаппара гьантрайсса шавай итаавкьусса АьбдурахIман ХIажиев»,– увкуна Мурта Муртаевлул. Мюрщи оьрчIал дурккуна дяъвилул ва ххувшаврил тема аьч дуллалисса назмурду. Шиккува кIицI лаганна, АхIмад-Хан Султаннул ссурахъил арс Сайдун ХIажикьурбановлул, хьхьичI гьантрайва увккун, гьайкалданул лагма-ялттусса кIанттурду, лазилакьи бувну, бакьин бувшивугу.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: