НурмахIаммадлул цIанийсса куча МахIачкъалалив

Дагъусттаннал хъуншагьрулий, МахIачкъалалив, Джигитс­кая тIисса кучалун Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул цIа дизлазисса бат1аву хьунни. Шикку гьуртту хьунни Виричунал нину-ппу, гъан-маччами, Республикалул ХIукуматрал ва МахIачкъалаллал Администрациялул вакилтал, «Юнармиялул» члентал. Вице-премьер Муслим Телякавовлул кIицI лавгунни НурмахIаммад ХIажи­махIаммадов чувшиврул ва ватан ххирашиврул яргсса эбратну хьушиву. МахIачкъалаллал мэр Салман Дадаевлул бувсунни Каспийскаллал флотилиялул аьралитал ялапар хъана­хъисса куча Виричунал цIа дизан язи бугьавриву мяъна душиву, ва хIакьинусса давугу Виричунал цIа абад дуллалисса давурттал дайдихьу душиву. Бувсунни Виричу дуклай ивкIсса МахIачкъалаллал № 42 школалунгу НурмахIаммадлул цIа дизлазишиву. НурмахIаммадлул буттал, полициялул полковник Энгельс ХIажимахIаммадовлул барчаллагь увкунни республикалул хъуниминнахь ва шагьрулул мэриялухь:
«ХIакьину ттул дакIниву гьулусансса асарду бур. Ккавкказуллал ца яла ххаллилмур шагьрулийсса кучалун ттул арснал цIа дизлай бур. Ва лахIзалия байбивхьуну, ттуща НурмахIаммад жущала акъассар учин къахьун­ссар. Утти ва абадлий жущала ­уссар ва шагьрулий. Ттул арс къучагъсса, сивсусса жагьил уссия, муницIухва пахру-ххара бакъа­сса, хьхьичIун урувгсса, ас-ламус бусса. Ва тачIав машгьуршиврул хъирив агьну акъа­ссия, ватан, буттал кIану, ватандалул аьрщи ва агьлу ххирасса ванал мудангу хIарачат бикIайва тIайламунил чул бугьан, заэвминнал чIарав ацIан, ххуймур, хъинмур буван», – увкуна ванал.
Виричунал ниттил Сапижат Мазаевалгу барчаллагь увкунни арснал цIа абад дуван чялиш бувкцириннахь. «Цумур-цагу ниттин арс виричури. Ниттин арснаву чул бищай ттарцI, чIарахацIу чIалачIиссар. Ттулма арсгу мукунсса ия. Да­гъусттанлувтурал чувшиврийну, хъамал ххирашиврийну ва яхI-къирият ккаккан дуваврийну гьаз дувай республикалул цIа. Вай циняр хасиятру ттулма арснавугу дия. Ва кучалийсса къатраву яхъанахъисса оьрчIру виртталну хъуни хъананнав. ХьхьичIва-хьхьичI ичIува, шаппа, виртталну, ниттихъансса виртталну. Цал зула-зула ни­ттихъал хIурмат бувара. Яла бу­ттахъал хIурмат. Мубараксса луттираву увкусса куццуй. Яла зулва гъан-маччацириннан вир­тталну бикIияра. Зула наставниктурал, учительтурал, тренертурал хIурмат булувара. Ва кучалий вирттал хъуни хъананнав, так цIуллусса вирттал. Гьарцагу ни­ттил дакIнивун арснаяту­сса пахру багьаннав, так цIуллу-сагъсса арснаятусса», – увкунни Виричунал ниттил Сапижатлул.