Цадакьалул ччатIул тIин

ДакI хъинсса инсаннал оьрмулуву ляхълай ур цукунсса-бунугу хъинбала бувансса иш. Уттигъанну Ваччавсса Увайсов Мамаццайл дукия даххайсса ттучандалийн увхссияв. Ттунна аьркинмургу ларсун, гайннухсса арцу дулайхту, ялунссаннун дуллуна ччатIул гурга. Ва дулайнигу кIицI бувна: «Ва зума дугьаврил зуруй ца инсаннал цадакьалун буллали­сса ччатIри», – куну.
Гьай-гьай, ца ттун бакъа, ччатI цайминнангу буллай бия. Нагу, барчаллагьрал асаргу дакIний ливккун, увкссияв кьатIув. ЧчатIул тIингу, явара, хъинну тIааьнсса бия. ЦIуллу уваннав цув, цума ухьурчагу, укун бусравсса, чирилул ххуллийсса даву дурсса инсан.