Жижара

Вай гьантрай жула дянивату лавгунни щала оьрму культуралул аралун хас бувсса, театрданулгу, жяматралгу дуллалимунивух чялишсса гьурттушинна дайсса, ххаллилсса инсан, ЦIуссачIурттащиял шяравасса

ХIажинал арс Давыдов Аьбдуллагь.
Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ссурваврахь, уссихь, арсурваврахь, душваврахь, гъан-маччасса цинявннахьвагу. Имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари аннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!
ЧIурттащиял жямат


Лакрал театрданул чулуха хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру драмалул артист
Аьбдул Давыдов
жуятува лагаврийн бувну, цинявппагу ванал мачча-гъанминнахь.
Алжаннул ххари аннав, махъминнал оьрмурду лахъи баннав!